Frivillighet Norge ber om at regjeringen i regjeringsperioden 2009-2013 vil:

- videreutvikle Frivillighetsregisteret med sikte på å forenkle små og store organiasjoners deltakelse i statlige støtteordninger, momsordningen for frivillige organisasjoner og annen nødvendig kontakt med det offentlige
- implementere momsordningen for frivillige organiasjoner
- respektere organisasjonenes egenart ved å redusere bruken av prosjektmidler. En større andel av tilskuddene skal tildeles i form av frie midler.
- tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonstruktur for å inkludere nye organisasjoner, organisasjonsformer og ad hoc engasjement
- legg til rette for at de frivillige organisasjonene får bedre økonomiske rammevilkår gjennom tilgang på langsiktige, forutsigbare og etisk forsvarlige inntekter
- videreføre og utvide frivillighetsforskningsprogrammet i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
- videreutvikle satelittregnskapet for frivillig sektor i tråd med FNs ” Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts”
- utvikle samarbeidsplattform for samarbeidet melllom stat, kommune og frivillig sektor

Se brevet til Regjeringen her