2020-1_forside

snart i din postkasse ...

Nytt medlemsblad

Årets første medlemsblad ligger snart i din postkasse og vi tror du vil finne mye nyttig informasjon i bladet.

Vi går en spesiell ferietid i møte. Covid 19 preger samfunnet og vi må alle følge FHIs retningslinjer for smittevern. F2f minner om at inngåtte samarbeidsavtaler skal følges og samværsretten er uendet selvom coronaviruset preger barnehager, skoler og samfunnet forøvrig.
Vi ønsker alle en riktig god sommer med fint vær og godt samarbeid til beste for barna, også i alle reorgaiserte familier - ta vare på hverandre, store som små.

Se linkoversikt nedenfor.

2020-06-17 Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Innspill til Barnelovutvalget

Lojalitetskonflikt og foreldrefremmedgjøring

Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrom), en ikke anerkjent form for familievold.

Selv om et flertall av samlivsbrudd nå er inngått med gjensidig samtykke, mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon. De mest intense rettslige forhandlingene dreier seg om tvister knyttet til bosted og samvær for barn og utøvelse av foreldremyndighet.

2020-06-16 Les mer...
familietjeneste

F2F Høringsvar

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste

Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger. Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019 og kan leses i sin helhet på regjeringen.no. Mer om familievernutvalget her.

Fredag første mai leverte Foreningen 2 Foreldre vårt høringssvar der vi fokuserer på de forslagene som berører våre medlemmer; Foreldresamtale, mekling og samtaler med barn.

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet under.

2020-05-03 Les mer...
Advokat Are Aurlien

Strategi i barnefordelingssaker

I denne artikkelen redegjør advokat Are Aurlien for noen bestemte oppfatninger om opptreden og opplegg hos partene og advokatene som alltid – uansett utgangspunkt – etter hans oppfatning øker sannsynligheten for å vinne frem med egen sak og gi et riktig resultat – til beste for barnet – som det faktisk dreier seg om.

2020-04-16 Les mer...
Kristin Ø Johansen

Lederen av Stortingets familie- og kulturkomité ønsker likeverdig foreldreskap i ny barnelov

Familiekomiteens leder, Kristin Ørmen Johnsen, ønsker en modernisert barnelov som skaper likeverd mellom foreldrene. Når høringssvarene til ny barnelov foreligger, vil hun ta sine endelige standpunkter. Hun er opptatt av at en ny barnelov må stå seg for fremtiden.

2020-04-05 Les mer...
Stortinget

De politiske partienes programprosesser

VALG 2021 - F2F har gitt innspill

 

Norges politiske partier er i gang med sine forberedelser stortingsvalget 2021 og har satt ned programkomiteer som skal utforme deres programmer fram mot stortingsvalget i 2021.

F2F har gått gjennom familiepolitikken i nåværende program for de partienes som er representert på Stortinget, AP, FrP, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV og Venstre. Basert på dette, sendte vi i mars innspill til alle partienes programkomiteer. F2Fs hovedmålsetting er å få likeverdig foreldreskap inn i partienes programmer. Vi også stilt oss til rådighet for alle partienes programkomiteer om de ønsker utdyping av våre synspunkter og ytterligere innspill.

Vi ser frem til videre samarbeid og god dialog med partiene på Stortinget i tiden som kommer.

Under følger F2Fs innspill til partiene. Ta gjerne kontakt dersom du skulle være interessert i å vite hva vi har lagt vekt på overfor hvert enkelt parti basert på deres gjeldende program. Vi ber i så fall om at behovet/ønsket begrunnes.

Send gjerne en epost til post@f2f.no

2020-03-23 Les mer...