Linda Hofstad Helleland

På tomannshånd med ministeren

Ny minister, hva vil hun?

LindaHofstad Helleland (bld).PNGBarne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vil at mor og far skal behandles som likeverdige omsorgspersoner. Fortsatt står manges holdninger i veien for det.

2018-06-14 Les mer...
pasginfo_header_transp_ed_624x340

Invitasjon til konferanse: Foreldrefremmedgjøring – hva er det og hva kan vi gjøre med det?

F2F er blitt bedt om å dele invitasjon til konferanse om foreldrefremmedgjøring/foreldrefiendtlighet/PAS. Dette tiltaket mener vi er verd at du blir orientert om.

2018-06-12 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretvister (tidligere omtalt som barnefordelingssaker) i retten gjennom de siste tre tiår.

2018-06-12 Les mer...
a-barnehage__barn___639517i

Samlivsbrudd er ikke en sak for barnevernet

Fylkesnemndleder Geir Kjell Andersland tar i et innlegg i BT til orde for at politikerne skal se bort fra alle de innvendingene som kom i høringsrunden etter at ”særdomstolstvalget”, som han var medlem av, avga sin innstilling i NOU 2017:8. Når tunge aktører som Domstolsadministrasjonen, Dommerforeningen og flere av landets domstoler har seriøse innvendinger mot forslagene i NOUen, er det grunn til å ta dette på alvor.

2018-06-12 Les mer...

F2F Høringsvar

Høring - Forskrift om adopsjon

Høring - Forskrift om adopsjon
Høringsfristen er 3. mai 2018.

Kort fra departementet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forskriftsforslaget er knyttet til ny adopsjonslov av 16. juni 2017 nr. 48 (ikke i kraft). Det foreslås enkelte endringer, blant annet om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med noen justeringer. Forskriftsforslaget vil erstatte tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-adopsjon/id2594533/?factbox=horingsnotater

2018-05-07 Les mer...

Spør Juristen - tilbud til medlemmer

Nå er tjenesten "spør juristen" operativt.

Flere spørsmål og svar ligger på medlemsidene - og flere kommer.

Om det er noe du lurer på - og ikke finner svar i det som ligger der allerede - kontakt veiledningstjenesten på 88008845 eller send henvendelse til "spør juristen" på medlemssidene.

Tilbakemelding forhåpentligvis i løpet av 14 dager.

2018-04-13 Les mer...