TEKST: EVEN STORMOEN

Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til delt bosted i barneloven. 65 prosent av de spurte mener at delt bosted i juridisk forstand bør være hovedregelen i den nye barneloven. Samtidig er 8 prosent av de spurte imot at delt bosted blir ny hovedregel.

Spørsmål: Mener du at den nye loven om barn og foreldre bør ha «delt bosted» i betydningen juridisk likeverd mellom foreldrene som hovedregel?

 

 

 

Unge mennesker er mest positive til delt bosted i form av juridisk likeverd som barnelovens hovedregel. Blant respondentene i aldersgruppen 18-39 år ønsker 72,5 prosent delt bosted. Holdningen til delt bosted er positiv i alle aldersgrupper, men tendensen er synkende med stigende alder. Blant dem over 60 år ønsker 60 prosent delt bosted.

Blant menn svarer 71 prosent at de er for delt bosted som barnelovens hovedregel, mens tallet blant kvinner er 60 prosent. Blant dem som er imot delt bosted er det 5 prosent menn og 10 prosent kvinner.

Politisk tilhørighet har i Ipsos-undersøkelsen lav betydning for holdningen til delt bosted som barnelovens hovedregel. Blant respondentene som svarer «ja» til at delt bosted bør være hovedregelen, er 69 prosent på venstresiden og 67 prosent på høyresiden.

Undersøkelsen viser også at en større andel av dem som enten har vært parts-involvert eller involvert på annen måte i en barnesak i rettssystemet, ønsker delt bosted som barnelovens hovedregel. Blant parts-involverte (mor eller far) svarer 83 prosent at de ønsker delt bosted som barnelovens hovedregel, mens tallet blant dem som har vært involvert i en barnesak i en annen rolle er 76 prosent.

Inntektsnivå og geografisk tilhørighet har relativt lav betydning for folks holdninger til delt bosted i denne spørreundersøkelsen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i desember 2022 frem en rapport med tall som viste at 57 prosent av foreldre som tidligere har vært gift eller samboere har ulikeverdig foreldreskap, der den ene er bostedsforelder med avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Fra 2012 til 2022 hadde andelen foreldre med delt bosted steget fra ca. 25 til 43 prosent. Andelen barn av foreldre som har gått fra hverandre med fast bosted hos mor var 49 prosent, mens 7 prosent hadde fast bosted hos far.

 

Se hele tallmaterialet fra IPSOS’ spørreundersøkelse på F2Fs hjemmeside.