NOU

F2F Høringsvar

NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”

Foreningen 2 Foreldre har avgitt høringsuttalelse til NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”. Hovedpunktene i høringssvaret er:

2021-05-11 Les mer...
FamilyLawyer

F2F Høringsvar

Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene parten innvilges rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik egenandel.

2020-12-12 Les mer...
BoyPlayingInRain

F2F Høringsvar

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

F2F har avgitt høringssvar til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))”. F2F påpeker at begge foreldrene må involveres og gjøres kjent med de behovene de sårbare barna har, for å kunne bistå best mulig.

2020-12-12 Les mer...
forensic-psychology-job-description

F2F Høringsvar

Bruk av sakkyndige i foreldretvistsaker

Høringen, med et omfattende høringsnotat, ble utlyst i Mai 2020 på bakgrunn av utfordringer utredet av Barne- og Familiedepartementet blant annet knyttet til at kvaliteten på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten

2020-09-01 Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Innspill til Barnelovutvalget

Lojalitetskonflikt og foreldrefremmedgjøring

Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrom), en ikke anerkjent form for familievold.

Selv om et flertall av samlivsbrudd nå er inngått med gjensidig samtykke, mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon. De mest intense rettslige forhandlingene dreier seg om tvister knyttet til bosted og samvær for barn og utøvelse av foreldremyndighet.

2020-06-16 Les mer...