Foreningen 2 Foreldre (F2F) er representert ved det sentrale brukerutvalg i Arbeids og Velferdsdirektoratet samt flere lokale strategisk brukerutvalg. Disse brukerutvalg er rådgivende organer som har som sitt formål å medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. 

 

På lik linje vil Bufetat, også sikre mulighet for systematisk brukermedvirkning i regionens tjenestetilbud og utviklingsarbeid gjennom sine regionale medvirkningsfora. F2F er også representert her. Erfaringsbasert kunnskap skal være en integrert del av regionens kunnskapsgrunnlag og F2F har ervervet betydelig innsikt og kompetanse tilknyttet feltet barn og familier og kan dermed sikre gode kvalitative og tilrettelagt tjenestetilbud og tiltak. 

 

Det er viktig at F2F er sitt ansvar bevisst, når man har anledning til å påvirke forvaltningen av lovverket. Vi skal bidra med informasjon og komme med innspill til NAV og Bufetat om hvilke behov vi som brukergruppe har. Dette for å kunne utvikle og forbedre tjenestene. For å oppnå dette er man avhengig av tilbakemeldinger fra medlemsmassen man har fått et mandat fra. 

Alt av innspill og tilbakemeldinger er verdifulle, og det er svært ønskelig at vedlagt skjemaet (se lenken under) benyttes. Alternativt kan aktuelle problemstillinger tas opp med ditt Brukerutvalgsrepresentant eller formidles ved å sende post til post@f2f.no

Beste hilsen, 

Warren S. Eversley, (mob. 98679704, epost weversley@gmail.com)

Ansvarlig for Rådgivningstjenesten og Brukerutvalgsrepresentant, NAV fylkeskontor Vestland sitt strategisk brukerutvalg samt Bufetat Region Vest, Regionalt medvirkningsforum.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3ApFD5v6CsH3k8bQ0d6tqt-b9yzBHyJ80Ad2QA6wJcQJ8g/viewform?usp=sf_link