TEKST: EVEN STORMOEN

Innspillet fra Sosialistisk Venstreparti i Troms og Finnmark, som ble vedtatt på fylkesstyremøtet søndag 20. februar, er et tydelig politisk initiativ for å drive fram en debatt på venstresiden om delt bosted i en modernisert barnelov. 

Uttalelsen dokumenter at SVs fylkeslag i nord har gjort en solid analyse av samfunnets utvikling på omsorgsfeltet, av mors og fars omsorgsroller, av det høye antallet foreldretvister, de konfliktdrivende bestemmelsene i gjeldende barnelov og hvordan de påvirker barns helse. Innspillet reiser også spørsmål ved mangelen på likestilling både i likestillingsapparatet og i offentlige institusjoner som skal støtte barn og foreldre som ikke bor sammen.

Partiet fremhever SVs tradisjonelle rolle som likestillingsparti og mener at partiet bør gå i front for en ny barnelov tilpasset den moderne familien. Vi håper snøballen fra nord vil rulle sørover med full kraft og utløse en kunnskapsbasert debatt om partiets politikk på området. SVs rolle som likestillings- og rettighetsparti kan styrke seg ved å skrote den konservative holdningen partiet over lang tid har hatt til reguleringen av forholdet mellom barn og foreldre.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til spørsmålet om likestilt foreldreskap gjennom delt bosted i en modernisert barnelov. Rødt har knapt utviklet noen politikk på området. Samtidig er Senterpartiets program tydelig på at delt bosted bør være utgangspunktet i den nye barneloven.

Basert på partiprogrammene er det med H, SP, Frp, V og MDG et klart flertall i for delt bosted i Stortinget. Men dersom Ap skulle lande på en politikk som hindrer modernisering på kjernespørsmålet om likeverdig foreldreskap (delt bosted) i ny barnelov,  så ville det likevel bli vanskelig å få gjennomslag for anti-moderniseringslinjen i Stortinget dersom andre av SVs fylkeslag og stortingsgruppa i SV skulle følge Troms og Finnmark.

Den politiske kraften fra SV i Troms og Finnmark kan bety mye for norske barn og foreldre i fremtiden. Vi vil følge spent med på den videre debatten i SV om retningen på en modernisert barnelov.


Les SVs svar på F2Fs spørsmål om familiepolitikken før stortingsvalget i 2021 her