Tekst: EVEN STORMOEN

Barnelovutvalget fremla i desember 2020 et forslag til en modernisert barnelov. Mandatet la særlig vekt på behovet for en gjennomgang av barneloven med henblikk på barns rettigheter i et internasjonalt perspektiv og på hvordan foreldre kan sikres like rettigheter som omsorgspersoner. Mandatet har sprunget ut av et stadig mer iøynefallende behov for å sikre at barneloven og rettspraksis oppfyller kravene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og FNs barnekonvensjon.

I mai i år gikk høringsfristen ut for å kommentere Barnelovutvalgets lovforslag. Barne- og familiedepartementet arbeider nå med å utforme et lovforslag basert blant annet på Barnelovutvalgets rapport og de rundt 200 høringsinnspillene. 

barnpaapappasskuldre.jpgI Stortinget gir 86 av 169 stemmer flertall for en sak. Hvis vi legger til grunn at partienes stortingsrepresentanter stemmer i tråd med partiprogrammene, er det i dag et klart flertall med 15 representanters margin for delt bosted som utgangspunkt i barneloven.

F2F har stilt ti spørsmål til ti politiske partier om utformingen av ny barnelov, særlig med fokus på sentrale aspekter knyttet til likeverdig foreldreskap for barnets beste. 

To av de tre største partiene, Høyre og Senterpartiet, har programfestet delt bosted som utgangspunkt i barneloven. Dette er ny og tydelig politikk fra disse to partiene. Fremskrittspartiet og Venstre har lenge vært forkjempere for delt bosted. I tillegg har MDG i sitt program vedtatt et tydelig mål om reelt likeverdig foreldreskap, noe partiet presiserer at innebærer delt bosted. 

Det er uklart hva som er Arbeiderpartiets, SVs og Rødts standpunkt til delt bosted som barnelovens utgangspunkt. Arbeiderpartiets partiprogram forteller ikke velgerne noe om hva partiet mener om delt bosted. Partiet er trolig splittet i spørsmålet. Men Ap sin utydelighet i dette spørsmålet rommer også håp om at partiet kan ende opp med å gå inn for delt bosted når spørsmålet skal avgjøres. SV har tradisjonelt vært mot delt bosted i barneloven og har tidligere støttet gjeldende regime med ulikeverd som lovens utgangspunkt når foreldrene ikke selv blir enige om delt bosted. Men svarene til SV bærer bud om et parti i bevegelse mot mer likeverdig foreldreskap og en styrking av fedres rolle for å oppnå dette. Rødt opplyser at partiet ikke har utviklet politikk på dette avgjørende spørsmålet i ny barnelovgivning. Krf beholder sin tradisjonelle tilnærming og later ikke til å ha noen reell bevegelse i retning av likeverdig foreldreskap og delt bosted.

Valget vil bli avgjørende for om Stortinget får en sammensetning som kan gi norske barn og foreldre likeverdig foreldreskap og delt bosted som norm i en modernisert barnelov. For velgere som ønsker delt bosted vil en stemmeseddel som det står Høyre, Sp, MDG, Venstre eller Frp på være et sikkert valg. Hvis meningsmålingene slår til, er det sannsynlig at Ap, Sp og SV vil forhandle frem en regjeringsplattform etter valget. Da vil det være usikkert om likeverdig foreldreskap ved delt bosted vinner frem som regjeringens mål.

Partier2021.jpgTi politiske partier har gitt sine svar på F2Fs spørsmål om politikken for barn og foreldre. Velgere som er opptatt av familiepolitikk får i dette F2F-magasinet veiledning om hva partiene mener om likeverdig foreldreskap og delt bosted. Det vil fortelle mye om hvordan partiene vil oppnå barnas beste og sikre at barns og foreldres grunnleggende rettigheter blir respektert og ivaretatt.

 

Se hva partiene mener:

Stortinget.jpg

 

 

Høyre.jpg

F2Fs spørsmål og Høyres svar:

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  Høyre har i sitt nye forslag til partiprogram som ble vedtatt på landsmøtet mai 2021 følgende formulering:

  Gjøre delt bosted til utgangspunktet ved samlivsbrudd, og sikre barns rett til samvær med begge foreldre.

  Se også kronikk NRK ytring våren 2021

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  Samme svar som i spørsmål 1.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  Likestilt foreldreskap er omtalt 33 steder i  NOU 2020:14 – Ny barnelov- til barnets beste

  Se omtale i NOU:
  Fast bosted (kapittel 11)
  Når det gjelder bostedsforelderens avgjørelseskompetanse, foreslår utvalget i hovedsak å videreføre innholdet i reglene om hvilke avgjørelser som kan tas av den barnet bor fast sammen med. Et flertall foreslår imidlertid at loven endres slik at det hører under foreldreansvaret å avgjøre hvor i landet barnet skal bo. Det vil si at en forelder som har fast bosted alene, ikke lenger på egen hånd kan beslutte å flytte innenlands dersom det er felles foreldreansvar. Det sentrale for flertallet er at retten bør avgjøre spørsmålet dersom foreldrene ikke blir enige om flyttingen, og etter flertallets syn fremmer det også hensynet til likestilt foreldreskap.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  Se spørsmål 1.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  Se spørsmål 3.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  Se spørsmål 1.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  Se kronikk av Kristin Ørmen Johnsen, leder i familie og kulturkomiteen våren 2021:
  Samværshindring skal ikke lønne seg  

  Flere økonomiske ordninger er innrettet på en måte som kan gi den ene forelderen incentiver til blant annet å si nei til delt bosted. Dette gjelder bostøtte, overgangsstønad, skatt, barnetrygd og barnebidrag. Dette ville Stortinget gjøre noe med. Stortinget vedtok i mars å gi regjeringen oppdrag å utrede strengere reaksjoner for å motvirke samværshindring, og å utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring.

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  Ja.
   
 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt. Barnets med- og selvbestemmelsesrett er regulert i barneloven §§ 31-33. Andre lover kan ha særskilte regler om barnets med- og selvbestemmelsesrett.

  Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt. Retten gjelder fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Barnets beste skal imidlertid være avgjørende ved avtaler og avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.

  Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Hvilke løsninger som er til barnets beste kan endre seg ettersom barnet blir eldre, og foreldrene må være lydhøre overfor barnets behov.

  Det er lovfestet at barnets mening skal tillegges vekt ved vurderingen. Dette følger også av Grunnloven og FNs barnekonvensjon.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  I ny barnevernlov vedtatt våren 2021 er det gjort en grundig vurdering av menneskerettslige forpliktelser, og dommer fra EMD inngår i dette arbeidet. Det gis en utfyllende omtale av menneskerettslige forpliktelser, og det foreslås presiseringer i loven som vil bidra til at praksis er i samsvar med forpliktelsene. Forslagene ivaretar, synliggjør og balanserer sentrale menneskerettslige forpliktelser. EMDs praksis viser klart at det stilles krav til barnevernets dokumentasjon og begrunnelser. I loven innføres en journalplikt og skjerper krav til barnevernets begrunnelse ved vedtak. Hensynet til båndene mellom barn og foreldre er sentralt i barnevernssaker, og det foreslås at det skal fremgå hvordan hensynet til familiebånd er vurdert i barnevernets vedtak. Fastsettelse av samvær har vært sentralt i EMD-sakene mot Norge. Det er tydeliggjort i loven at det alltid skal gjøres konkrete vurderinger, og at opprettholdelse av familiebånd er et hovedhensyn ved fastsettelse av samvær. Både kvalitet og frekvens i samvær skal jevnlig vurderes. Plikten til å arbeide med gjenforening, understrekes i proposisjonen, og det presiseres i loven at barnevernstjenesten systematisk og regelmessig må vurdere om vedtak om omsorgsovertakelse kan oppheves.

 

Senterpartiet.jpg

F2Fs spørsmål og Senterpartiets svar:

 

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  Vi i Senterpartiet har programfestet at vi vil likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd ved å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  Ved å innføre delt bosted som hovedregel vil det bli vanskeligere for foreldre å flytte langt fra hverandre. I tillegg har vi programfestet at vi vil innføre strengere sanksjoner mot samværssabotasje, noe som også kan virke preventivt med tanke på at enkelte bostedforeldre velger å flytte langt fra samværsforelderen.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  I tillegg til å innføre delt bosted som hovedregel, som automatisk vil gi like stor avgjørelsesmyndighet, ønsker vi å legge til rette for at foreldre likevel velger delt avgjørelsesmyndighet når/om de ser at det er til barnets beste.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  Vårt prinsipielle ståsted er at foreldrene skal være likestilt i foreldreskapet og at de er like gode omsorgspersoner begge to. Derfor er det eneste riktige at delt bosted er hovedregelen i barneloven framover. Ikke minst med tanke på at barnets beste er å ha muligheten til å ha like mye tid med begge foreldrene sine.

  Rent prinsipielt vil en endring i loven til delt bosted som hovedregel føre til en menneskerettslig forbedring fordi det da ikke lenger vil være samværsforelderen som må bevise at vedkommende er en god nok til å kunne ha like mye samvær med barnet sitt som bostedforelderen. Nå blir det heller opp til de som ikke mener at en av foreldrene er god nok til å ha 50% samvær, å bevise sin påstand. Det kan selvfølgelig hende at den påstanden er riktig i noen tilfeller, men utgangspunktet vårt nasjonalt må være at begge foreldrene er like gode foreldre til sitt barn.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  Ja – det er naturlig at vi følger opp dette nå som partiet så tydelig tar til orde for at begge foreldrene er like viktige for barnet.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  Vi har denne perioden engasjert oss aktivt i kampen mot samværssabotasje, og det kommer vi til å fortsette med. Det blir også viktig å jobbe aktivt for at de foreldrene som velger å ikke møte til samvær eller har lite kontakt med barna sine, i større grad tar foreldrerollen sin på alvor og har god kontakt med barnet sitt.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  Vi i Senterpartiet har jobbet aktivt mot samværssabotasje denne perioden, og som saksordfører bidro Sp sin representant til å sikre at Stortinget nå skal utrede strengere sanksjoner mot de som saboterer samvær. Vi i Sp er klare for å sette de forslagene som da kommer ut i livet siden vi har programfestet at vi vil ha denne typen sanksjonering. 

  Vi i Sp fikk også et flertall i familie- og kulturkomiteen  - og da Stortinget - med på vårt forslag om at regjeringen skal utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring. For det blir aldeles feil at de som saboterer samvær rett og slett «premieres» med ekstra barnebidrag fra NAV de dagene de hindrer den andre forelderen fra å være sammen med barnet sitt.

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  Den problemstillingen har vi i Sp ikke konkret tatt stilling til ennå, men jeg vil mene at vi er positive til det om man følger vår holdning til hvor viktig det er å likestille foreldrene juridisk.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  Vi i Sp er svært opptatt av at barns medvirkning og har støttet at den skal lovfestes. Samtidig har vi dessverre ikke noen konkrete løsninger på hvordan barn skal beskyttes mot manipulasjon verken fra én eller begge foreldre, eller andre som kan ha nytte av det. Men vi er lydhøre for forslag og forventer også at alle som skal lytte til barn i ulike saker der de har rett på medvirkning, er seg bevisst denne problemstillingen.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  Etter at EMD tok tak i det norske barnevernet og også har dømt Norge i en rekke saker, pluss at det har kommet flere negative rapporter og medieavsløringer om barnevernet, har vi i Senterpartiet fremmet et forslag i Stortinget i denne perioden om at et ekspertutvalg skal foreta en helhetlig gjennomgang av hele barnevernsfeltet. Det fikk ikke flertall.

  Men et enstemmig Storting har heldigvis i etterkant vedtatt å nedsette et ekspertutvalg som i alle fall skal se på rettsikkerheten i barnevernet. Det utvalget er omsider i gang med sitt arbeid, og vi i Sp er forventningsfulle med tanke på hva de kommer fram til. Her kommer vi til å være lydhøre da det er svært viktig for Sp at vi retter opp i gammel urett og forbedrer systemet for framtida for å styrke barn og foreldres menneskerettigheter betraktelig.

 

Fremskritspartiet.png

F2Fs spørsmål og FRPs svar:

 

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  FrP vil at delt bosted blir hovedregel ved samlivsbrudd.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  FrP vil endre barnelovens §36 slik at likestilt foreldreskap blir hovedregelen

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  FrP vil endre loven slik at likestilt foreldreskap blir hovedregelen

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  FrP mener at begge foreldre skal være likestilt og at delt bosted skal være hovedregelen.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  FrP mener at utgangspunktet må være at barna skal kunne fortsette å bo i sitt kjente nærmiljø hvor de er etablert med familie, venner, barnehage og skole. Det må som hovedregel være enighet mellom begge foreldrene dersom barn skal flyttes ut av sitt kjente og trygge nærmiljø. Flytting med barn i Norge likestilles med flytting av barn ut av Norge.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  FrP mener at barn har rett til å se begge sine foreldre. Hvis den ene legger vanskeligheter i veien for at barnet skal kunne se den andre, så bør dette være et viktig moment i hvor barnet skal bo fast.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  FrP fremmet i vår et bredt representantforslag i Stortinget med mange forslag til hvordan samværssabotasje kan bekjempes.
  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-040s/


   
 2. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar

  ​Ja.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  FrP vil at barn skal ha medbestemmelse i tråd med alder og modenhet, mens forsøk fra foreldre på å dyrke frem foreldrefiendtliggjøring i seg selv kvalifiserer som viktig moment i hvor barnet skal bo fast.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  FrP støttet det meste i den nye barnevernsloven, som ble behandlet i vår. Samtidig er vi opptatt av å øke rettsikkerheten til alle parter, og vi har derfor fått flertall for at rettsikkerhetsutvalgets anbefalinger skal implementeres i loven så snart som mulig.

 

Venstra.png

F2Fs spørsmål og Venstres svar:

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  Venstre vil at delt bosted skal være det vanlige og normale i saker om barnefordeling og at dette kommer inn i lovverket snarest.

  Venstre har også gått inn for at samværshindring skal begrenses gjennom loven og sanksjoner mot de som hindrer samvær.

  Venstre har sammen med et flertall på Stortinget bedt regjeringen utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring og behovet for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring ved oppfølgingen av ny barnelov.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  Ja, foreldrene må bo nær hverandre slik at barna ikke må lide under lang pendling mellom samværsperiodene. Det skal være sikret i lov allerede, men vi er villige til å skjerpe inn lovanvendelse eller sanksjoner for å få til dette om det nåværende systemet ikke er tilstrekkelig slik det er i dag.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  Venstre vil endre loven, sanksjonene og praksisen av denne, slik at alle barn kan ha et forhold til begge foreldrene.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  Venstre mener at det rettslige utgangspunktet skal være delt omsorg, og dette er noe vi har arbeidet for lenge og hatt egne framlegg om i Stortinget. Det må være grunnlaget for det videre arbeidet med ny barnelov.

  Venstre har sammen med et flertall på Stortinget bedt regjeringen utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring og behovet for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring ved oppfølgingen av ny barnelov.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  Ja. Siden barnet trenger kontakt med begge foreldre skal ikke en av foreldrene kunne flytte vekk ifra den andre med barna.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  Venstre vil endre loven, sanksjonene og praksisen av denne slik at alle barn kan ha et forhold til begge foreldrene.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  Venstre har arbeidet lenge med dette.

  Allerede i 2014 stilte Stortingsrepresentant Terje Breivik, i Dokument nr. 15:299 (2013-2014), et spørsmål om samværssabotasje. Svaret da, var at problemstillingene skulle prioriteres. Barneloven skal nå revideres, og barnelovutvalget vil styrke barnets og foreldrenes rett til samvær også om de ikke bor sammen.

  Den 10. desember 2020 stilte Venstre ved Carl Erik Grimstad et spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om statsråden ville ta initiativ overfor Nav slik at «Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot» ikke virker som et økonomisk incentiv til å hindre barnets rett til familieliv?

  Venstre har sammen med et flertall på Stortinget bedt regjeringen utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring og behovet for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring ved oppfølgingen av ny barnelov.

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  Ja. Venstre mener det bør være utgangspunktet dersom ikke andre tungtveiende grunner tilsier noe annet.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  Det er ikke enkelt å løse dette bare ved lov alene. Vi må styrke kompetansen til de som håndterer disse høringene slik at løsningen blir til det beste for barnet

  Manipulasjon skal ikke forekomme.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  Det har også kommet en presisering av disse rettighetene i den nye barnevernsloven og merknadene til denne fra Stortinget

  Vi har også presisert behovet for at barnevernet må dokumentere det de gjør.

  Det har blitt slått fast fra politisk hold at man ønsker at barnevernet går inn før de må gjøre akuttvedtak.

  Vi allerede gjort mye gjennom tiltak for bedre kompetanse i Barnevernet. 

  Høy grad av etter- og videreutdanning nå. Det kommer mulighet for Mastergrad og utdanningstilskudd til dette.

  I tillegg har vi latt prøveprosjekter med gode resultater innenfor barnevernet, slik som i Færder kommune, fortsette i årene framover og bli brukt som et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner.

  Fra vårt program:

  Vi vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre.

  Retten til familieliv er en grunnleggende og gjensidig rettighet for barn og foreldre. Hvis barnevernet overtar omsorgen for et barn, må det tilrettelegges for nok samvær med biologiske foreldre så lenge dette ikke er i strid med hensynet til barnets beste. Hensynet til barnets beste veier tyngre enn hensynet til foreldrene ved interessemotsetninger.

  Et godt ettervern er viktig for å forebygge fremtidige problemer, og vi vil derfor øke støtten til ettervern i barnevernet.

 

MDG.png

F2Fs spørsmål og MDGs svar:

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  Ved samlivsbrudd er det i dag krav om at foreldre må gjennomgå mekling via kommunale familievernkontor, der spørsmål om samværsfordeling og omsorgsansvar mellom foreldre avklares. De Grønne mener imidlertid at disse tilbudene må styrkes og at kompetansen for mekling heves. Vi legger til grunn at barnets egne ønsker må være førende, der barnets alder og modning skal vektlegges, etter prinsippene fra Barnevernkonvensjonen. De Grønne mener at det er viktig for likestillingsarbeidet og barnets beste, at det er et utgangspunkt med forventninger om lik fordeling av omsorgsansvaret, med tiltak som øker fedres tilstedeværelse og omsorgsansvar.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  De Grønne stiller seg positive til at Barneloven fornyes og tilpasses en familiepolitikk der begge foreldrenes omsorgsansvar likestilles, og at loven er tuftet på prinsippet om at barn har et like stort tilknytningsbehov til begge foreldre for best oppvekstsvilkår og utvikling. De Grønne ser alvorlig på samværssabotasje og en strukturell skeivfordeling av omsorgsansvaret mellom foreldregrupper.
  I tillegg vil vi styrke familievernkontorene og meklingstilbudet samtidig som vi jobber mot den skjeve kjønnsbalansen der. Det må rekrutteres flere mannlige barnevernspedagoger og familieterapeuter.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  De Grønne ønsker at foreldre- og omsorgsansvaret likestilles i ny barnelov, og som er tilpasset en moderne familiepolitikk basert på ideen om at barnet har et grunnleggende like stort tilknytningsbehov til begge foreldre.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  De Grønne støtter mindretallets dissens og mener at utgangspunktet for omsorgsansvaret skal være fordelt likt mellom foreldrene, utfra hensynet til barnets beste.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  De Grønne mener at ny barnelov må skjerpe sanksjonene for samværssabotasje og likestille begge foreldres rett og ansvar til størst mulig tilstedeværelse i barnets oppvekst og liv. Barnets egne ønsker, særlig etter 7 års alder, må vektlegges.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  De Grønne mener at meklingsinstituttet må baseres på konvensjonens vekting av det biologiske prinsippet som et grunnleggende omsorgsbehov for barn.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak? 

  MDG vil både styrke forbudet mot samværssabotasje og styrke muligheten for effektivt å sanksjonere slik sabotasje. Utformingen av ulike sosiale stønader som utløses ved omsorgsansvar må også bedre tilpasses for å minske skeivfordeling av omsorgsansvar og der økonomiske incentiver for ujevn omsorgsansvar utjevnes.

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  De Grønne støtter videreføring av automatisk foreldreansvar uavhengig av omsorgsansvaret.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  De Grønne mener at meklingsinstituttets kompetanse ved uenighet mellom foreldrene styrkes. Meklingsinstituttets kompetanse på samtaler med barn er et av områdene som må styrkes, slik at barnets medbestemmelsesrett reelt ivaretas uten innblanding fra foreldre. De Grønne mener at innhenting av denne kompetansen også kan skje ved påkobling av barneverntjenesten når det er mistanke om manipulasjon fra foreldrene eller barnets alder og modning tilsier det.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  Domsavgjørelsene fra EMD viser at de norske barneverntjenestene ikke i tilstrekkelig grad har klart å ivareta det biologiske prinsippet, og der gjenforening og samvær med biologiske omsorgspersoner ikke blitt godt nok utredet eller vektlagt. Hensynet til barnets beste er et prinsipp som er overordnet alle barnevernsvedtak, og domsavgjørelsene mot den norske stat påpeker at det biologiske prinsippet er viktig for barnets beste. De Grønne mener at disse domsavgjørelser må ha presedens for hvilke føringer som skal være gjeldende ved tiltak for frivillige og tvungne omsorgsplasseringer. Vi legger til grunn at FNs Barnekonvensjon er ratifisert i norsk lov og har en rettsstatus som Lex Superior og at dette skal være utslagsgivende for utformingen av norsk barnevernspraksis.

 

Arbeiderpartiet.png

Aps svar:

Vi takker for henvendelsen med 10 spørsmål knyttet til Barnelovgivningen.

Den 4. desember 2020 ble det lagt frem en omfattende NOU 2020:14 (offentlig utredning), som grunnlag for en ny barnelov, til erstatning for dagens lov som ble vedtatt i 1981.  Den har – ifølge regjeringen - nå vært ute på høring, med frist 6. mai.

Arbeiderpartiet vil ta stilling til de enkelte spørsmål  i etterkant av at forslag til ny lov er gjennomgått.  Det dreier seg om kompliserte forhold knyttet til barn og foreldre, og det er viktig å sikre best mulig kunnskap og vurderinger, også fra ulike organisasjoner og aktører.

Arbeiderpartiet vil legge barns beste til grunn for sine standpunkter, og legger avgjørende vekt på at barn skal oppleve gode og trygge oppvekstmiljøer.  Vi er opptatt av å styrke rettssikkerheten, når samfunnet griper inn i forhold mellom foreldre og barn, og fremmer forslag i tråd med dette, når Stortinget nå behandler ny lov om Barnevern.

Vi vil gjøre oppmerksom på at familie- og kulturkomiteen den 18. mai avga innstilling om endringer i barneloven hva gjelder barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker. Hovedformålet er styrke kvaliteten på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker.  (Saken fremgår av innst. 479 L).

Når vi etter hvert får en ny barnelov til behandling, vil vi bidra til at det blir en bred høringsprosess.

 

SV.png

F2Fs spørsmål og SVs svar:

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  SV vil vurdere eventuelle lovendringer nøye når nytt forslag til barnelov kommer. Allerede nå kan vi varsle at det vil bli viktig for oss å kjempe for likestilt foreldreskap, altså at rollen til far får en økt status. Dessverre henger det igjen en del negative holdninger som står i veien for likestilt foreldreskap.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  SV vil vurdere eventuelle lovendringer nøye når nytt forslag til barnelov kommer. Men vi er åpne for å ha tydeligere krav om nærhet når dette er til barnets beste.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  Barnets beste er det viktigste hensynet i slike saker. Hvis det er til barnets beste med likeverdig avgjørelsesmyndighet er det klokt. Så vil vi vurdere om ny lov ivaretar dette når forslaget kommer.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  I de tilfellene foreldre bestemmer seg for at delt bosted er best for sin familie, og barnet er fornøyd med det, så er det veldig fint. SV har likevel tidligere stemt mot at delt bosted skal være det første alternativet i barneloven, da vi ikke vil trekke frem én løsning som den beste. Vi mener barnets beste skal stå i sentrum, og da er det viktigste at det gjøres gode og individuelle vurderingen om hva som er det beste for akkurat dét barnet og den familien.

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  Vi er åpne for å gjøre noe med dette. Barnelovutvalgets forslag om å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret kan være en løsning, men det kan også være andre mulige ordninger. Dette skal vi se nærmere på når ny barnelov kommer til behandling.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  Både regler for flytting av barn, samværshindring m.m. vil vi se på nøye når ny barnelov blir behandlet i Stortinget.

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  Utfordringene med samværshindring er reelle, og dagens lovverk og praksis klarer ikke alltid å løse situasjoner med samværshindring på en god nok måte. Det må blant annet ses på barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor.  SV mener det må iverksettes tiltak for å sikre at foreldre med høyt konfliktnivå får hjelp til å redusere konfliktnivået og samarbeidet om barna. Forslag om nye og strengere reaksjoner for samværshindring må utredes godt, for å sikre at resultatet blir til barnets beste.

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  Vi stemte imot forslaget når det ble behandlet i Stortinget i 2017, blant annet fordi instanser som Barneombudet mente det kunne virke konfliktskapende og ikke nødvendigvis til barns beste. Vi vil ta en fornyet vurdering av dette standpunktet når ny barnelov kommer til Stortinget.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  Barns medbestemmelse er en viktig sak for SV. Vi fikk nylig flere gjennomslag i den nye barnevernloven som styrket nettopp dette.  Barnelovutvalget har foreslått at barn skal få rett til en egen samtale i forbindelse med mekling. Dette mener SV er viktig. Så må vi sikre god barnefaglig kompetanse i familievernet og i domstolene, slik at man kan vurdere den informasjonen som barnet gir både verbalt og ikke-verbalt.

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  Dommene i EMD har vist at barnevernets beslutningsgrunnlag, avveininger og begrunnelser ikke har vært tilstrekkelige i flere tilfeller. Dette er alvorlig. SV støtter derfor økte kompetansekrav i barnevernet og at det innføres tiltak for å sikre bedre dokumentasjon. Regjeringen svikter likevel på ett punkt, og det er bedre bemanning. SV vil ha 1000 flere ansatte i det kommunale barnevernet de neste fire årene. SV er overbevist om at dersom de ansatte får kompetanseheving og langt bedre tid til hvert enkelt barn, vil de også kunne gjøre bedre og mer grundige vurderinger i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser. 

 

Rodt.png

Rødts svar:

Vi har ikke vedtatt politikk på lovendringer på punktene det spørres etter.

For å sikre at begge foreldre er deltakende i barnets liv er vil det være viktig at begge foreldre får tid med barnet i løpet av permisjonstiden, og Rødt er for å ha kvoter på foreldrepermisjon.

Rødt vil arbeide for å øke det kommunale barnevernets ressurser og kompetanse, for spesielt å øke kvaliteten på det barnevernfaglige arbeidet slik at det sammenfaller med den Europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon. I tillegg til å øke ressursene kommunene har til foreldreveiledning, slik at flere foreldre kan ha muligheten til å få tilbake omsorgen.

 

KRF.png

F2Fs spørsmål og KRFs svar:

 1. Det meste av moderne forskning (se oversikt i vedlegg) viser at det på gruppenivå er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse. Hvilke lovendringer vil ditt parti gå inn for, slik at flest mulig barn med foreldre som ikke bor sammen får bostedsordninger til barnas beste?

  KrF ønsker ikke å forskuttere på barneloven som skal behandles til høsten, men for oss er barnets beste det viktigste hensynet når det gjelder bostedsordninger. Det er viktig at barna blir hørt når det gjelder hvor de vil bo.

 

 1. I Norge opplever ca. 20 000 barn årlig at foreldrene går fra hverandre. På Barneombudets plakat om barnas egne ønsker ved samlivsbrudd har et sentralt ønske i årevis vært: «Bo i nærheten av hverandre!»  Hvilke lovendringer vil ditt parti få til for å innfri dette ønsket fra barna?

  Spørsmålet om flytting er noe vi vil se på når vi skal behandle barneloven i Stortinget, ettersom at det vil få svært store konsekvenser for barna.

 

 1. I 75% av tilfellene der foreldre ikke bor sammen, har bostedsforelderen avgjørelsesmyndigheten alene i de viktige spørsmålene om barnas omsorg. Bare 25% har delt bosted med likeverdig avgjørelsesmyndighet. Hva vil ditt parti gjøre for å fremme likeverdig foreldreskap mellom foreldre som ikke bor sammen?

  For KrF er det viktig at barnets beste skal være den overordnede rettesnoren for handlinger og avgjørelser etter loven, og det er dermed unaturlig at likestilt foreldreskap løftes opp som et annet grunnleggende hensyn. Prinsippet om likestilt foreldreskap ivaretas derfor av de konkrete bestemmelsene i loven heller enn å være en rettesnor for vurderinger i saker etter loven.

 

 1. En kjernespørsmål i debatten om ny barnelov er om det rettslige utgangspunktet skal være delt bosted for barn med foreldre som ikke bor sammen, eller om den ene forelderen skal ha fast bosted med myndighet til å ta de viktige avgjørelsene om barnas omsorg alene.  Hva er det prinsipielle ståstedet til ditt parti i dette spørsmålet?

  Vårt prinsipielle ståsted er at alle familier er ulike, og dermed vil hva som er det beste for barna variere fra sak til sak. Prinsipielt sett vil vi gi størst mulig rom i loven til å gjøre det som er best for hvert enkelt barn i hvert enkelt tilfelle. 

 

 1. De to siste barnelovutvalgene (2008 og 2020) har foreslått å legge avgjørelsesmyndigheten om flytting av felles barn til foreldreansvaret. Stortinget har likevel videreført bestemmelsen i barneloven om at bostedsforelder alene kan flytte barnet innenlands. Vil ditt parti gjøre noe for å heve terskelen for bostedsforeldres flytting av felles barn mot den andre forelderens samtykke?

  Vi anerkjenner at dette kan være en utfordring, ettersom foreldre på ulike steder i landet gjør at barnet ikke får se den ene forelderen så ofte som barnet kanskje har ønske om. Dette vil vi se nærmere på i forbindelse med behandling av barneloven når den kommer til Stortinget.

 

 1. FNs barnekonvensjon pålegger staten i art. 9 nr. 3 å respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. Ifølge SSB ser 46 000 barn i Norge ikke en av foreldrene sine en vanlig måned. Hva vil ditt parti gjøre for at færre norske barn skal vokse opp uten regelmessig kontakt med den ene av foreldrene?

  Det er i de aller fleste tilfeller viktig og bra for barnet å ha god kontakt med begge foreldrene sine. For KrF er det viktig at vi klarer å ha to tanker på en gang. Både legge til rette for kontakt med begge foreldre, samtidig som at vi ivaretar at dette ikke slår uheldig ut for de barna som av ulike årsaker ikke kan ha kontakt med den ene forelderen. 

 

 1. Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i Norge. Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. I tillegg til at barna ofte rammes ved at viktig samvær går tapt, så får også den forelderen som hindrer barnas avtalefestede samvær mer utbetalt i barnebidrag. Hvordan vil ditt parti sikre at samværssabotasje bekjempes med målrettede mottiltak?

  Vi anerkjenner at samværshindring kan være en utfordring og ønsker å se på muligheten for hvordan vi kan legge til rette for at det ikke skal være økonomiske incentiver i lovverket for å holde barnet borte fra mor eller far. 

 

 1. Barnelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsen om automatisk foreldreansvar for begge foreldre, som etter Stortingets vedtak ble innført i år. Mener ditt parti at barn i utgangspunktet bør ha rett til å ha en juridisk relasjon til begge foreldre i form av automatisk foreldreansvar?

  Her mener vi igjen at alle familier er ulike, og barnets beste må ligge til grunn for denne vurderingen. Det mener vi at lovverket også må gi rom for.

 

 1. Barns selv- og medbestemmelsesrett er viktig. Samtidig kan høring av barn i foreldretvister øke faren for press og foreldrefiendtliggjøring. Hvordan vil ditt parti fremme barns medbestemmelse samtidig som barn beskyttes mot manipulasjon fra foreldrene?

  Vi ser med bekymring på at barn i konfliktfylte samlivsbrudd mister kontakt med den ene forelderen. I mange tilfeller far. Vi ønsker å styrke familievernet for å forebygge konflikter mellom foreldrene. Vi mener det er det svært viktig at barna blir hørt når det gjelder viktige saker som angår dem. Det er ikke barnets ansvar å bestemme, men barnets vurdering bør tillegges vekt. 

 

 1. Norge har siden 2015 fått omlag 40 barnevernssaker mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.  Norge har så langt tapt ca. 80% av sakene. Hva vil ditt parti gjøre for at respekten for barns og foreldres menneskerettigheter skal bli styrket i Norge?

  Vi mener at den nye barnevernloven gir gode svar på hvordan vi skal styrke barn og foreldres rettsikkerhet, eksempelvis med strengere dokumentasjonskrav.  

 

Sentrum.png

Partiet Sentrums svar:

Partiet sentrum byggjer all sin politikk på bærekraftsmåla, både sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft. Ein annan bærebjelke i vår politikk er menneskerettane og kvar menneske sin uendelege verdi. Både dette og den sosiale bærekrafta vil leggja føringar på korleis partiet vil stilla seg i saker som gjeld barn sin rett til to foreldre.

Frå programmet vårt er det fleire generelle formuleringar rundt dette tema:

"I kraft av å være til, er vi alle like mye verdt, uavhengig av sosiale kategorier som for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, bosted og sosial- og økonomisk situasjon."

"Vårt mål er å skape et mer rettferdig samfunn, med plass til alle."

"Den sosiale delen av en bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv."


I ein annan samanheng er det i programmet skrive at det er ein menneskerett å få kjennskap til sitt biologiske opphav, og dette må også gjelda det å få mulighet til å veksa opp saman med dei, så langt råd er.

Med dette politiske grunnlaget vil det vera heilt naturleg for Partiet Sentrum å ta det standpunktet at barnelova må ha som utgangspunkt at barn skal få behalda begge foreldre som kvardagsressursar, også om ikkje foreldra lever saman. Kva som er den beste ordninga i det enkelte barnet sin situasjon er det eit vaksenansvar å finna fram til, men det er viktig at lovverket legg til rette for dette og ikkje indirekteindirekte verkar hindrande for dei beste løysingane for barnet. Det at lovverket tek utgangspunkt i delt omsorg framstår difor som det mest naturlege. På same måten må det vera eit mål å finna ordningar som mest mogeleg effektivt hindrar sabotasje av samvær mellom foreldre og barn.   

Ein slik politikk vil vera det som best følgjer opp 
Partiet Sentrum sitt erklærte mål om å gi alle ein mulighet!

 

(Trykket i F2F-magasinet i august 2021)