Tekst: EVEN STORMOEN

Arbeiderpartiet har i sitt partiprogram ikke tatt stilling til spørsmålet om delt bosted skal være normen, eller om AP ønsker å videreføre gjeldende barnelov med ulikeverd som utgangspunkt når den ene av to foreldre som ikke bor sammen ikke ønsker likeverdig foreldreskap og delt bosted.

Sentrale krefter i Arbeiderpartiet ønsker delt bosted, men det er etter alt å dømme også motkrefter. F2F håper Arbeiderpartiet vil bidra til at norske barn og foreldre gis en modernisert barnelov som legger til rette for bedre samarbeid mellom foreldre som ikke bor sammen, slik at barna kan beholde begge sine foreldre som hverdagsressurser, gjennom at delt bosted og likeverdig foreldreskap blir  norm i ny barnelov. Gjeldende barnelov virker i mange tilfeller konfliktdrivende og fører ofte til at barns rett til regelmessig samvær med begge foreldre legges under press.

F2F minner om at delt bosted som likeverdig utgangspunkt i barneloven selvsagt kan kombineres med fortsatt full avtalefrihet mellom foreldrene. Hvis begge foreldre ønsker at den ene skal ha avgjørelsesmyndigheten i de viktige spørsmålene om barnas omsorg alene, så vil fortsatt avtalefrihet sikre at foreldrene kan inngå en avtale om dette.

F2F håper at Senterpartiet vil få gjennomslag for sin politikk på dette viktige området, og at flertallet i Ap også ønsker å endre barneloven i en retning  som gjør at flere barn enn i dag kan beholde begge foreldre som hverdagsressurser også om foreldrene ikke bor i samme hushold. Vi ønsker Ap og Sp lykke til med å fremforhandle en regjeringsplattform som svarer til Stortingsflertallets ønske og folkets ønske uttrykt gjennom partiprogrammer og stemmeseddelen.