Stortingspolitikerne fortalte om sitt og sitt partis syn på endringer i barneloven som skal behandles i Stortinget denne våren, se regjeringens innstilling på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2009-2010/prop-14-l-2009-2010.html?id=579134 - Si din mening om familiepolitikk på mittAP

Stortingets familiekomite skal avgi sin innstilling senest 18.02, og ny barnelov skal deretter vedtas i mars.

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker, som regnskap og budsjett, fylkeslagets årsberetning, handlingsplanen for 2009 mm.

Nytt styre i F2F Oslo Akershus er:

Sølvi Leander, leder
Bjørnar Strøm, styremedlem
Peter Meidell, styremedlem
Rune H. Rækken, styremedlem
Erik Mørch, styremedlem
Stener Bjørnstad, styremedlem
Dag Backer, styremedlem

Ole Andreas Berg Rusten, varamedlem
Roger Sollied Johansen, varamedlem
Lill Hege F. Høimyr, varamedlem
Runar Åsgård, varamedlem