SP - nær folk.pngTekst: Even Stormoen

Senterpartiets programkomite har i sitt endelige forslag til prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-25 under kapittelet «Barn, familie og mangfold: Ulike liv – like muligheter» foreslått delt bosted som hovedregel for å likestille foreldre juridisk, og for å fremme likebehandling av foreldre i foreldretvister.

Senterpartiets programkomite viser med dette at de ønsker å ta partiet og Norge i riktig retning på familieområdet. De er kommet frem til at Norge ikke kan fortsette å ha ulikeverd mellom foreldrene som hovedregel i barneloven i de tilfeller der foreldrene ikke selv blir enige om delt bosted. Forhåpentligvis vil målet bli endelig vedtatt på partiets landsmøte denne våren.

F2F opplever gjennom sin direkte kontakt med nordmenn i bygd og by at de allerede tror at det er likeverd mellom foreldrene dersom det blir samlivsbrudd. Slik er det ikke. Gjeldende barnelov er hovedårsaken til at den ene av foreldrene i 75% av tilfellene har fått avgjørelsesmyndigheten alene i alle viktige spørsmål om barnas omsorg.

Senterpartiet fremhever at de snakker med folk. Kanskje har de merket at barneloven i praksis ikke reflekter hva de aller fleste norske foreldre forventer seg av barneloven? F2F tror folk flest forventer at barneloven skal reflektere at mor og far er like viktige for barna. Dette bør fastslås normativt gjennom likeverdig foreldreskap i barneloven.

Norske foreldre bør ikke finne seg i at barneloven og rettspraksis favoriserer den ene forelderen ved samlivsbrudd, hverken for barna sine, eller for seg selv.

Senterpartiet erkjenner dette og vil nok kunne samle mange nye stemmer dersom barneloven og spørsmålet om likeverdig foreldreskap blir en sak i valgkampen.

Vi vil fremheve følgende punkter i Senterpartiets forslag til nytt partiprogram:

– Opprettholde mødre-/fedrekvote på 15 uker og ha 10 uker til felles fordeling ved full sats. Når særlige grunner foreligger, må det være bedre mulighet for overføring mellom foreldre.

– Gi foreldre selvstendig uttaksrett til foreldrepenger.

– Arbeide for at fars del av foreldrepermisjonen får tilbud knyttet til helsestasjonen, både når det gjelder oppfølging og sosiale møtepunkt.

– Arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere og studenter som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende.

– Likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd ved å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel, og sikre likebehandling av foreldre ved barnefordelingssaker.

F2F vil følge den videre utforming partiprogrammene på familieområdet frem mot valgkampen. Vi tror at velgerne vil være opptatt av partienes standpunkter vedrørende spørsmål om likeverdig foreldreskap, delt bosted, samvær og samværssabotasje. Om lag halvparten av alle ekteskap tar slutt, og enda flere samboerskap oppløses, så hvordan samfunnet tar vare på barnas familieliv etter samlivsbrudd betyr svært mye for svært mange.

Se F2Fs innspill til partienes programkomiteer.

 

Artikkelen er hentet fra F2F Magasinet nr. 2 2020
​Les hele her: