På dette møtet vil du høre to foredrag.

(1) Foredragsholder: Marit Bergum Hansen, leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse. Hun er en av de i Norge som best kjenner barnevernet fra innsiden.

(2) Foredragsholder: Ramborg Elvebakk, advokat/partner i Advokatfirmaet Hjort DA. Som advokat har hun årelang erfaring på området Barnevern, Barnerett og Familierett

(1) Barnevernet på godt og vondt

Marit Bergum Hansen tar for seg det faglige grunnlaget for barnevernets tiltak i alvorlige saker. Hun vurderer kvalitative forbedringsmuligheter i organiseringen av tjenestetilbudet i barnevernet. Alle ”hjelpetjenester” bør være delt i en førstelinjetjeneste og en annenlinje. For faglig kompliserte tjenester kreves det et tilstrekkelig høyt volum for å opprettholde og forbedre kvaliteten på arbeidet. Det er for eksempel vanskelig å vurdere mistanke om vanskjøtsel eller vold dersom man ikke har gjentatte erfaringer med denne problematikken. Barnevernet har ikke denne mengdetreningen med barn i familier med vold i nære relasjoner. Samarbeidet og arbeidsdelingen med helsetjenesten fungerer alt for dårlig. Også når det gjelder samarbeidet med barnehage og skole er det en stor ryddejobb å gjøre.

(2) Barnevern, barnerett og familierett
Ramborg Elvebakks foredrag vil dreie seg om de rettslige rammer som er satt av lovgiver for behandling av saker som gjelder barns stilling med foreldrenes samlivsbrudd, barnelovens regulering av barnets rettigheter i slike situasjoner, og det offentliges rett til inngrep i familien hvor foreldre ikke evner å ivareta barnets behov.

Klikk her