Lovarbeidet var grundig forberedt. Forslag til endringer i ekteskapsloven ble sendt på bred høring til om lag 600 høringsinstanser, deriblant kirkelige organisasjoner og frikirkelige trossamfunn. Det ble foretatt en gjennomgang av hva et ekteskap er ut fra filosofiske og teologiske tilnærminger. De barnerettslige konsekvensene ble behandlet i to delutredninger. Den ene gjaldt adopsjon og den andre fastsettelse av foreldreskap for likekjønnede etter barneloven. Vi utredet også internasjonale konsekvenser av felles ekteskapslov. Regjeringen er selvfølgelig opptatt av barnas situasjon. Det er ikke påvist at barn som vokser opp med to foreldre av samme kjønn kommer dårligere ut enn barn som har vokst opp i heterofile familier. 

Med felles ekteskapslov satte vi en sluttstrek for forskjellsbehandling av homofil og heterofil kjærlighet. Siden loven trådte i kraft 1. januar i år, har over 1100 homofile og lesbiske par inngått ekteskap. Jeg håper at Benestad, liksom de fleste av oss, gleder seg over at alle, uavhengig av legning, nå har den samme muligheten til å finne sammen, gifte seg og stifte familie.
 

(Kilde: Barne og Likestillingsdepartementet)