Læring, mestring og selvhjelp vil bli en viktig del av kommunenes arbeid på dette området. Det legges opp til styrket arbeid med forebygging gjennom etablering av kommunale lærings- og mestringssentre, hvor selvhjelpsgrupper er et sentralt element:

”Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling. Oppgavene kan omfatte kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, for eksempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere, livsstilskurs for type 2-diabetikere og kurs i helsepedagogikk. Ved å utvikle lærings- og mestringstilbud i kommunene kan disse ivareta en viktig koordinatorfunksjon og også inngå samarbeid med frivillige organisasjoner.” (3.3.3.3 Styrke forebyggingsarbeidet)

Dette beskrives noe utdypet i meldingens kapittel 6, Ny fremtidig kommunerolle:

”Lærings- og mestringstilbud kan være både primærforebygging og sekundærforebygging. Lavterskeltilbud om røykeslutt, kostveiledning og fysisk aktivitet til høyrisikogrupper som står i fare for å utvikle enkelte livvstilssykdommer, kan karakteriseres som primærforebygging. Oppgaver som i større grad er innrettet mot grupper i faresonen der siktemålet er å hindre videreutvikling eller tilbakefall til vanskelige livssituasjoner eller sykdom kan karakteriseres som sekundærforebygging. Oppgavene kan omhandle kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, for eksempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere og oppfølgingskurs for samme målgruppe, livsstilskurs for type 2-diabetikere og kurs i helsepedagogikk. ” (6.6 Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling)

 

Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformen vil komme gjennom høstens statsbudsjett.
Les Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) her.