Kort fra departementet:

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring særdomstolsutvalgets utredning NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?. Særdomstolsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mai 2015 for å foreta en bred vurdering av behovet for særdomstoler på nye områder. Utvalget har blant annet vurdert om det bør opprettes en egen særdomstol for barne- og familiesakene og om det skal opprettes en forvaltningsdomstol for utlendingssakene. Utvalget leverte sin utredning til justis- og beredskapsministeren og barne- og likestillingsministeren 9. mars 2017.

F2Fs kommentar:

Foreningen 2 Foreldre (F2F) har gått gjennom NOU 2017:8 kommenterer på en del av forslagene som berører F2Fs kjerneområde – hvordan innrette hverdagen til barn og foreldre når mor og far har sluttet å være kjærester.

Utlendingssaker ligger klart på utsiden av F2Fs arbeidsområde, og disse sakene har F2F derfor ingen mening om – ut over at vi stiller oss totalt uforstående til samrøret mellom foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker som drøftes i NOUen.

F2F kan ikke se noen synergier av å behandle utlendingssaker samme med barnevernsaker eller foreldretvister.

Les hele F2Fs tilbakemelding: Link

Eller les på departementets side: Link