I noen saker har norske barn tapt sitt statsborgerskap etter bortføring til utlandet. Dette har skjedd ved at en forelder har søkt nytt statsborgerskap for barnet uten den andre forelderens samtykke.  Det følger da av den norske statsborgerloven at barnets norske statsborgerskap faller bort. Dette kan skape problemer for barnet, og for norske myndigheter som arbeider med å hjelpe barnet. Et barn som har tapt sitt norske statsborgerskap har ikke lenger rett til norsk pass og det blir vanskelig å gi konsulær bistand.

                    

Regjeringen utreder nå endringer i statsborgerregelverket slik at bortførte barn ikke lenger vil tape sitt norske statsborgerskap uten samtykke fra begge foreldre. Dette vil styrke bortførte barns rettsstilling, og vil gi norske myndigheter bedre muligheter til å gi konsulær bistand i bortføringssaker.