Oversikt over partienes programutkast

Foreningen 2 Foreldre fører her oversikt over partiene sine F2F-relaterte saker i deres utkast til nye partiprogram før Stortingsvalget i 2021. Siden vil oppdateres etter hvert som program-utkastene offentliggjøres.

Arbeiderpartiet (Ap)

Nedlastbart programutkast her (pdf).

Arbeiderpartiet vil:

 • Videreføre en tredelt foreldrepermisjon og sikre mor mulighet til å amme i tråd med helsefaglige råd
 • Beholde dagens fedrekvote og styrke fedres rettigheter

Fremskrittspartiet (FrP)

Last ned programkomiteens 1. utkast til partiprogram 2021 - 2025 her.

Kort oppsummert: FrP vil avvikle fedrekvoten og at delt bosted skal være utgangspunktet ved samlivsbrudd.

Fremskrittspartiet vil:
 • At foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd
 • At delt bosted blir hovedregel ved samlivsbrudd
 • At sanksjoner mot samværsabotasje må skjerpes
 • At begge foreldre skal ha selvstendig opptjenings- og uttaksrett for fødselspermisjon og foreldrepenger
 • At barnetrygden videreføres som en universell ordning 4373 • at kontantstøtteordningen strammes inn og knyttes til forutgående arbeidsinntekt
 • Utrede om, og eventuelt hvilke kriterier som skal ligge til grunn for, å gi studenter tilgang til kontantstøtte
 • Avvikle fedrekvoten og la foreldrene bestemme dette selv

Høyre (H)

Programutkast 2021 er publisert og kan lastes ned her.

Høyre vil:

 • Sikre barns rett til samvær med begge foreldre ved samlivsbrudd

Kristelig Folkeparti (FrP)

Programutkast 2021 ikke publisert (01.11.20).

Miljøpartiet de Grønne (MdG)

Programutkast 2021 er tilgjengelig for nedlasting her.

De Grønne vil: Sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger.

Rødt (R)

Programutkast 2021 er tilgjengelig for nedlasting her.

Rødt sitt programutkast dekker tilsynelatende ingen av F2F sine fanesaker.

Senterpartiet (Sp)

Programutkast tilgjengelig her (nedlastbar pdf).

Senterpartiet vil:

 • Likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd og sikre likebehandling av foreldre ved barnefordelingssaker
 • Opprettholde mødre-/fedrekvote på 15 uker og ha 10 uker til felles fordeling ved full sats
 • Gi foreldre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger
 • Fjerne aktivitetskravet ved uttak av fellesperiode for foreldrepenger
 • Arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere og studenter som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Programutkast 2021 ikke publisert (01.11.20).

Venstre (V)

Programutkast tilgjengelig her (nedlastbar pdf).

Kort kommentar: Basert på Guri Melby sitt tidligere tydelige engasjement for F2F-positive saker er det overraskende at temaer knyttet til likestilt foreldreskap, barns rett til samvær med begge foreldre, samværssabotasje, etc. ikke er dekket i det hele tatt.