Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn
Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.

Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap
Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven om farskap og morskap Prop. 105 L (2012-2013). Lovendringene er en oppfølgning av Farskapsutvalgets innstilling NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap. Enkelte endringer trådte i kraft 31. august 2013. Resten av endringene vil tre i kraft 1. januar 2014.

Øvrige endringer som trer i kraft 1. januar 2014 på likestillings- og diskrimineringsområdet