Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1.1.14


Hvert år opplever mange barn at foreldrene går fra hverandre. I følge tall fra SSB mekles det ved familievernkontorene i ca. 21 000 i saker i året. Domstolene i Norge behandler om lag 2 600 barnelovsaker i året. I mange av disse sakene er det påstander om vold, seksuelle overgrep, psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser.

Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn
Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.

Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap
Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven om farskap og morskap Prop. 105 L (2012-2013). Lovendringene er en oppfølgning av Farskapsutvalgets innstilling NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap. Enkelte endringer trådte i kraft 31. august 2013. Resten av endringene vil tre i kraft 1. januar 2014.

Øvrige endringer som trer i kraft 1. januar 2014 på likestillings- og diskrimineringsområdet