–Vi har sett mange eksempler på at den som har tatt barn med til sitt tidligere hjemland hvor levekostnadene er lave, mottar ganske store summer i trygd og bidrag og at det nærmest har vært «god butikk» for de som har bortført barn fra Norge, sier leder for Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen til Dagsavisen. Han mener det er oppsiktsvekkende at staten både har utbetalt stønader og innkrevd barnebidrag som er blitt utbetalt til den som rettsstridig har skapt en ny situasjon for seg og barna ved en barnebortføring over landegrensene. Les mer...

Høringssvar forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring, inkl F2F her