Med brennende engasjement for likeverdig foreldreskap

Intervju med Solveig Horne

I vårt nyeste medlemsblad fikk vi et intervju med tidligere statsråd for Barne og likestillingsdepartementet, Solveig Horne. Der fremkommer det ett fortsatt  brennende engasjement for likeverdig foreldreskap. Hun var med på å gjøre endringer i barneloven som F2F mener er skritt i riktig retning i sin regjeringstid .

Horne var med på å gjøre endringer i barneloven som F2F mener er skritt i riktig retning i sin regjeringstid .

Les intervjuet her: Med ett brennende engasjement for likeverdig foreldreskap.

Regjeringen varslet i desember sist år at det nå er nedsatt et utvalg "som skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter i lys av blant annet utviklingen i menneskerettighetene. Utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov."

Link: Nytt utvalg skal gjennomgå barneloven

I F2F ser vi fram til utvalgets arbeid og håper dette viderefører det gode arbeidet som Horne har påbegynt.