Likestillings- og diskrimineringsnemnda er et viktig og nødvendig lavterskeltilbud for de som utsettes for diskriminering. Jeg er glad for å ha fått Lippestad med på laget. Regjeringens politikk for likestilling bygger på at alle mennesker er like mye verd, og derfor skal ha like rettigheter og muligheter. Diskriminering hindrer like muligheter for alle, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda er klageinstans for uttalelser fra ombudet, og spiller en viktig rolle i rettsutviklingen på diskrimineringsfeltet. Ombudet og nemnda skal være et lavterskeltilbud og et alternativ til domstolsbehandling.

Lippestad jobber til daglig som advokat i advokatfirmaet Lippestad.

Lippestad har vært varamedlem i Pasientskadenemnda, og generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Han har engasjert seg i helsepolitikk generelt og mer spesielt for et samfunn som gir like rettigheter og muligheter for alle. Lippestad har også en rekke andre styreverv, blant annet VIRKE, Kirkens Familievern og Agenda.

I tillegg til ny leder oppnevnes det også fem nye ordinære medlemmer og fire nye varamedlemmer for perioden 2014-2017, disse er:
•Susann Funderud Skogvang
•Usman Ivar Shakar
•Sverre Erik Jebens
•Astrid Merethe Svele
•Upendo Gloria Masika

 
•Arve Martin Bjørnvik
•Thorkild H. Aschehoug
•Gunnar Buvik
•Anniken Sørlie