Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F Høringsvar

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene parten innvilges rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik egenandel.

Høringen med tilhørende høringsnotat finnes på Regjeringens hjemmesider - id2705307

Målet må være å redusere antall foreldretvister for retten
barnevekt.jpg
F2F ønsker en barnelov som oppmuntrer foreldre til å samarbeide slik at barna kan beholde begge foreldrene som hverdagsressurser også om mor og far ikke bor sammen (lenger).
F2F mener at dette best kan oppnås ved en modernisering av barneloven med likeverdig foreldreskap (delt bosted med lik botid hos hver av foreldrene) som barnelovens utgangspunkt. 

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet her