Usikkerheten rundt psykologiske/psykiatriske vurderinger fikk vi tydelig demonstrert under rettsprosessen etter 22. juli-terroren hvor to par av sakkyndige kom til stikk motsatt konklusjon vedrørende tiltaltes tilregnelighet. På samme måte vil forskjellige sakkyndiges vurderinger av foreldrenes omsorgskapasitet kunne variere i foreldretvister som bringes inn for retten, uten at dette kommer til offentlighetens kjennskap fordi foreldretvister går for lukket rett.

Vi har sett sakkyndige som har konkludert om den ene av foreldrene – utelukkende ut fra hva den andre forelderen har fortalt om vedkommende. Da i en situasjon hvor foreldrene er i en tvist og det vil derfor ha stor betydning for partene å få den sakkyndige på sin side! Vi har sett sakkyndigrapporter hvor bare en av foreldrene er observert sammen med barna, men hvor det likevel er konkludert om begge foreldrenes omsorgskapasitet! Vi har sett plenty av sakkyndigrapporter hvor det ikke er samsvar mellom utførte observasjoner og sakkyndiges konklusjon. Erfaringen viser også at mange sakkyndige ikke klarer å avdekke manipulerende foreldre som trekker barna inn i konflikten mellom foreldrene, og da blir ofte resultatet at barna får bosted hos den minst egnede og samarbeidsorienterte forelderen. Mange advokater som jobber med disse sakene er dessverre heller ikke fokuserte nok til å påpeke dårlige sakkyndigarbeid. Dermed blir mangelfullt sakkyndigarbeid ofte førende for rettens konklusjoner.

Foreningen 2 Foreldre har gjentatte ganger foreslått at sakkyndigrapporter i foreldretvister skal kvalitetssikres av en sakkyndigkommisjon, slik det lenge har vært krav om for sakkyndigrapporter i straffesaker og som det etter hvert også har blitt krav om i barnevernsaker. Det er i alles interesse å komme dårlig sakkyndigarbeid til livs.

John Michal Sørensen, leder Foreningen 2 Foreldre
Rune Harald Rækken, seniorrådgiver Foreningen 2 Foreldre