Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Når du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter å imøtekomme det. Dersom dere som foreldre har felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg til skolen hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke gi det på eget initiativ.

I de fleste grunnskoler går det barn som bor sammen med bare den ene av foreldrene. Det betyr at skolene må forholde seg til begge hjemmene når det gjelder informasjon.


• Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang.


• Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side.


Målgruppe
Ikke-samboende foreldre med barn i grunnskolen


Klagemulighet
Avslag på krav om informasjon kan påklages til Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling

Gjeldende lov og regelverk Barnelova §§ 47 og 50

§ 47. Rett til opplysningar om barnet.
Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.
Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.
I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her.


§ 50. Teieplikt
Den som meklar etter § 51 og § 61 første stykket nr. 2 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §§ 6, 7, 9 og 10 gjeld tilsvarande.
Den som gjer teneste etter § 61 første stykket nr. 1, 3, 4 eller 7 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Han kan utan hinder av teieplikta gje oppdragsgjevar dei opplysningar han har fått i samband med oppdraget. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §§ 6, 7, 9 og 10 gjeld tilsvarande.
Den som gjer tjeneste etter § 61 første stykket nr. 5 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Retten kan oppheve teieplikta etter krav frå advokaten eller representanten.