Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Høringsfrist: 22.05.2015 (id2397178)

Kort fra Departementet:

Det følger av gjeldende rett at dersom omfanget av samværet mellom den bidragspliktige og barnet er lavere enn det opprinnelige avtalte eller fastsatte, kan samværsfradraget falle bort dersom den parten som krever endring (i praksis bostedsforelder) klart beviser at avtalt/fastsatt samvær ikke kan legges til grunn, jf. fastsettelsesforskriften § 9 andre ledd. Den andre parten (i praksis samværsforelder) har ikke en tilsvarende adgang etter § 9 tredje ledd til å framlegge bevis for å underbygge en påstand om at det fortsatt er samvær selv om dette er redusert i forhold til det opprinnelige avtalte eller fastsatte.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-i-forskrift-om-fastsetjing-og-endring-av-fostringstilskot/id2397178

 

 

F2Fs kommentar:

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm.
Det er F2Fs holdning at foreldrenes rettsposisjon, økonomiske bæreevne og status generelt bør styrkes for begge foreldrene, og ikke bare hos den ene og da på bekostning av den andre. Begge foreldre bør normalt anerkjennes som omsorgspersoner for barnet.

Link til hørinssvar: