Det hele startet med at Frode Thuen i et svar i A-magasinet 22 november argumenterte for delt bosted. Han skriver:

"Forskningen på området tegner imidlertid et mer nyansert bilde. Det finnes nemlig etter hvert en rekke studier – fra ulike land, som har sammenliknet barn og unge fra skilte familier som hovedsakelig bor med mor eller far, eller omtrent like mye hos hver av dem.

Og her finner man nesten uten unntak at barn med delt bosted kommer jevnt over like bra eller litt bedre ut enn de andre barna. "

Det er interessant at Thuen videre viser til forskning som indikerer at det ikke er foreldrekonfliktene som nødvendigvis avtar med delt omsorg. Som han skriver: "I studiene som inngår kommer for øvrig barna med delt bosted jevnt over litt bedre ut – uavhengig av foreldrenes samarbeid og konflikter."

 

Thuens forsvar av delt bosted faller ikke alle like lett for brystet. I en kronikk i Aftenposten har 10 forskere prøvd å tilbakevise delt bosted som god ordning ved konflikt, se link:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/21OG2q/Det-finnes-ingen-klare-svar-om-hvilke-samvarsordninger-som-er-best--10-forskere

Thuen mente dette er skivebom - og kom med sitt tilsvar, se link:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/9mJz4M/Barn-og-samvarsordninger-Det-er-ikke-min-stil-a-vare-bastant--Frode-Thuen

 

F2F prøvde å komme med leserinnlegg ifm den pågående debatten, men har så langt ikke fått gjennomslag.

Det er en viktig debatt - og F2Fs ståsted om delt bosted som hovedregel ved samlivsbrudd er urokkelig. Som vi skriver i leserinnlegget kan foranledningen til Aftenpostens opprinnelig kronikk skyldes Regjeringens melding om at de skal ta en ny revisjon av barneloven, se link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utvalg-skal-gjennomga-barneloven/id2621496/?fbclid=IwAR0QndkqKxTjYFKaUy_H7-BMzIgFEVesv3ULbgrRUQ44CqvQh54_abb8DiY

 

F2Fs leserinnlegg er gjengitt nedenfor

 

Hvilke samlivsordning er best?

Den 11.12.18 ble det i en kronikk skrevet at det finnes ingen klare svar om hvilke samværsordninger som er best. Foreldrekonflikt ble hevdet som en faktor for mistrivsel hos barnet som lever i to hjem, og ikke minst en faktor når foreldrene skal vurdere bostedsløsning når familien reorganiseres etter samlivsbrudd.

Frode Thuen påstås å være bastant i en artikkel i A-magasinet når han viser til nyere forskning på delt bosted og betydningen av konflikter. Frode Thuen har vist gjennom både egen forskning og gjennom oppsummering av andres forskning nasjonalt og internasjonalt at barn som har god kontakt med begge foreldre etter foreldrenes samlivsbrudd har det - og gjør det lang bedre enn barn som mer eller mindre mister kontakt med en av foreldrene etter samlivsbrudd. Foreningen 2 Foreldre (F2F) bistår gjerne med forskningsresultater på delt bosted for dem som mangler referanser.

I F2F forstår vi ikke helt motstanden mot delt bosted. Mange tror delt bosted (joint custody eller joint legal custody) handler om barnets tid med hver av foreldrene. Det er ikke essensen i delt bosted. Delt bosted beskriver at foreldrene har lik juridisk posisjon overfor felles barn og foreldrene tar større avgjørelser om barna i fellesskap. Barnas botid med hver av foreldrene kan være likedelt (joint physical custody) eller skjevdelt ved delt bosted, og botiden kan også variere over tid ut fra endrede behov hos barna. Essensen er: Delt bosted = likeverdig foreldreskap.

Det er nylig gjennomført en revisjon av barneloven og 4 dager før kronikken ble publisert meldte Regjeringen at nytt utvalg skal gjennomgå barneloven. Regjeringen melder «Utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende.»

I F2Fs høringssvar til barneloven som nå foreligger fokuserte vi på delt bosted som hovedregel ved samlivsbrudd. Da også som en viktig premiss for å dempe konflikten mellom foreldrene ved å fjerne ett omfattende konflikttema. Dessverre gikk ikke revisjonen langt nok i ønsket retning. Slik dagens barnelov er utformet premierer loven den av foreldrene som vil bidra minst til samarbeid. Den som vil minst, får mest makt. Vi er enige med kronikkforfatterne i at konflikt mellom foreldrene kan være skadelig for barna. Derfor må man søke å unngå konflikt. Det kan gjøres ved at barnet får en sterkere beskyttelse mot at en av foreldrene ikke vil bidra til å samarbeide. Situasjonen som ble beskrevet i Amagasinet i uke 47, hvor den ene forelderen motsatte seg delt bosted skulle være premissgiver for hvilket forhold barnet skulle ha til den andre forelderen. Det kan vel ikke være ønskelig?

Det er gledelig å registrere at Regjeringen er fremoverlent og ønsker å følge opp moderniseringen av barneloven. I prosessen fram mot en lovendring skal vi gjøre vårt beste for å fokusere på at samarbeid er løsningen for at barna får vokse opp i trygge hjem. Fokuset skal ikke være på konflikt, men at foreldrene har en plikt til å samarbeide til beste for sine barn.

John Michal Sørensen, leder Foreningen 2 Foreldre
Rune Harald Rækken, seniorrådgiver, Foreningen 2 Foreldre