Erna Solberg - Foto Berit Roald  NTBHøyre viser at de ønsker å modernisere barneloven i takt med samtiden. Den allmenne omsorgskultur blant mødre og fedre i landet tilsier likeverdig foreldreskap og delt bosted som normen i barneloven.

Ønsket om delt bosted som utgangspunkt står i klar kontrast til det rettslige utgangspunktet som har skapt så mye konflikt i gjeldende barnelov: At hvis én av foreldrene ikke ønsker delt bosted og likeverdig foreldreskap, så vil barna ende opp med fast bosted hos den ene av foreldrene.

Svært mange tror at gjeldende barnelov i utgangspunktet behandler foreldre likt. Det er feil. I omlag 75% av tilfellene der foreldrene ikke bor sammen, så har barna fast bosted hos den ene av foreldrene. Det innebærer i praksis at den ene forelderen alene har avgjørelsesmyndigheten i de viktigste spørsmålene om barnas omsorg. Den andre har lite den skulle ha sagt.

Delt bosted som utgangspunkt vil i større grad stimulere til samarbeid mellom foreldre som ikke bor sammen, og det vil redusere den konfliktdrivende mangelen på likeverd som er underliggende i gjeldende barnelov.

Høyres tre medlemmer i Stortingets familie- og kulturkomite skrev i en kronikk i NRK Ytring 13. april at de ville gå inn for delt bosted som barnelovens utgangspunkt. Vi berømmer komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen og medlemmene Tage Pettersen og Marianne Haukland for et modig og viktig politiske initiativ.

Høyres tydelige landsmøtevedtak kan markere et vendepunkt i kampen for delt bosted. Det bærer bud om en bredere forståelse av at barnas interesser best ivaretas med en lovramme som etablerer likeverd som utgangspunkt mellom foreldre som ikke bor sammen.

Høyres standpunkt har et godt grunnlag i forskningen, som viser en tydelig positiv sammenheng mellom barns helse og delt bosted/lik botid hos foreldrene.