Familie, samlivsbrudd og høykonfliktfamilier (SLA)

Det er en viktig målsetning for regjeringen å skape gode rammevilkår og tjenester som ivaretar barn og foreldres behov for et godt familieliv.

Gode permisjonsordninger er eksempler på viktige rammevilkår for å sikre trygghet og god kontakt mellom barn og foreldre. Samtidig gir velutviklede permisjonsordninger god mulighet til å kombinere barn, familieliv og arbeid.

Et viktig hensyn for Regjeringen er at forslaget om utvidelse av foreldrepermisjonen bør forbeholdes far for å sikre et likestilt foreldreskap. Vi er opptatt av å styrke fars rolle ikke bare i svangerskaps – og spedbarnsperioden, men også menns rolle generelt i samliv og familieliv.

”Papparingen”: Som eksempel kan jeg nevne at det i disse dager lansers et nytt tiltak ”Papparingen” (i Nittedal kommune) som er en oppfølging av stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling, som ble behandlet våren 2009.

Familievernet: Regjeringen er videre opptatt av at vi har et tilpasset hjelpeapparat både for barn og familie når behovet for hjelp og støtte melder seg. Familievernet er en høyt spesialisert rådgivingstjeneste og representerer et tilbud til familier som sliter med relasjonsproblemer, samlivsbrudd og høye konflikter.

Men vi må stille spørsmålet om familievernet i dag er tilpasset befolkningens behov.

Vi arbeider nå med en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten for å se på tjenestetilbud, organisering og samarbeid med andre tjenester, ikke minst barnevernet, mekling og kompetanse for å nevne noen områder. Tilsynet med familievernkontorene som dere har ansvar for i dag vil også være et tema i dette arbeidet.


Samlivsbrudd – barneperspektiv
En viktig del av gjennomgangen skal særlig konsentrere seg om å utvikle en samordnet politikk overfor barn og unge som opplever store konflikter etter samlivsbrudd.

13 300 barn under 18 år opplevde at foreldre skilte lag i 2008. Ikke alle samlivsbrudd er preget av konflikter, men dessverre synes disse sakene å øke i antall noe som kan få alvorlige konsekvenser for barna.

For regjeringen er det viktig med tiltak på kort og lang sikt for å forebygge negative konsekvenser av samlivsbrudd både for barn og foreldre. Vi ønsker å få på plass et utvidet tilbud om rådgiving/behandling og å styrke kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med disse familiene.

Foreldrenes samarbeid om felles barn, herunder hvordan man kan redusere antallet saker som reises for domstolene, et viktig spørsmål vi arbeider med.

Samlivsbrudd – voksenperspektiv
For å kunne avhjelpe konflikter mellom foreldrene etter samlivsbrudd er regjeringen opptatt av at meklingsinstituttet skal fungere beste mulig.

Departementet har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en helhetlig evaluering av meklingsordningen slik at vi kan skaffe oss et grunnlag for å vurdere effekten av endringene som kom i 2007. Evalueringen skal blant annet gi svar på om praksis svarer til de intensjonene vi hadde for omleggingen.
 

Les mer fra høstmøtet med fylkesmenn her