Hovedtrekkene til F2F er:

'Vi har vektlagt at ytelser til barn som lever i andre EØS-stater bør likestilles enten foreldrene bor sammen eller ikke. Videre påpeker vi at en del stønader er utformet slik at de er sterkt konfliktdrivende, og stønadene bør innrettes på en måte som oppmuntrer foreldrene til samarbeid framfor å knive om å få mest mulig tid sammen med barnet. F2F mener også at NAV som forvalter barnebidrag over landegrensene bør pålegges å ta en ”realitetssjekk” før de sender bidragskrav i internasjonale saker hvor bidragsnivået åpenbart er i utakt med kostnadsnivået i landet bidraget sendes til, i stedet for ukritisk å videreformidle åpenbart urimelige bidragskrav som vi har sett i noen saker.  F2F mener at den norske staten må slutte å opptre som sponsor av internasjonal barnebortføring. Ved rettsstridig bortføring til utlandet må barnebidrag og offentlige ytelser stanse. Målsettingen må være å få ulovlig bortførte barn raskest mulig tilbakeført til Norge.

Du kan lese høringssvaret i sin helhet her: Link

Alternativt fra regjeringens sider - med høringsbrev, høringsnotat og alle høringssvar: Id2864068