Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til ”forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring - Innhenting av opplysninger og forholdet til ny folkeregisterlov mv”

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Foreningen mener at trygge familieforhold er felles foreldreskap, felles foreldreansvar og en rettslig og reell beskyttelse av barnets forhold til begge biologiske foreldre. I forlengelsen av dette jobber Foreningen 2 Foreldre blant annet for reell beskyttelse av samværsretten, sikring av kontakt mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd og en offentlig informasjonsplikt til begge foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

F2F mener at barnets beste er tilbakeføring ved ulovlig bortføring. Så langt som mulig bør dette gjøres raskt og på en slik måte at foreldrenes rettslige posisjon gjenopprettes til slik den var før en lovstridig bortføring.

Så langt har norske myndigheter ofte har framstått ”tafatte” når det gjelder å tilbakeføre ulovlig bortførte barn. Gjennom å kanalisere offentlig støtte og barnebidrag til barnebortføreren har den norske staten nærmest framstått som ”hovedsponsor av internasjonal barnebortføring”. Slik kan vi ikke ha det!

Erfaringsmessig er rettssaker om barn (foreldretvister) preget av langvarig tautrekking og ikke minst posisjonering som kan være svært uheldig spesielt for barnet. Langvarig konflikt mellom foreldrene og uavklarte situasjoner er i de aller fleste tilfeller langt mer skadelig for barn enn å bli tilbakeført til en kjent og avklart situasjon.

Det bør i størst mulig grad være automatikk og forutsigbarhet i tilbakeføring av ulovlig bortførte barn, for å hindre langdryg saksbehandling og vedvarende usikkerhet for de involverte parter. En rettsstat kan ikke oppføre seg som om selvtekt skulle være et gyldig rettsprinsipp.

F2F støtter derfor forslagene om at ved behandling av spørsmålet om ytelser og barnebidrag skal holdes tilbake ved barnebortføring, så skal opplysninger om partene i saken som allerede finnes i offentlige registre kunne brukes omgående. Dette gjelder enten opplysningene befinner seg i folkeregisteret, hentes fra a-ordningen eller finnes i andre register det offentlige besitter.

Målsettingen er å sikre en rask tilbakeføring av barn som er ulovlig bortført fra Norge. F2F er enig i at elektroniske oppslag for å skaffe opplysninger i saken bør være det foretrukne alternativ.

F2F er ikke enig i departementets forslag om at opplysninger under § 8, 2. ledd bokstavene b, c og e fortsatt bare skal kunne innhentes fra offentlig myndighet dersom opplysningene ikke kan hentes på annen måte.

Målsettingen må være at saken skal belyses best mulig, og at tilbakeføring av ulovlig bortførte barn skal skje så raskt og skånsomt som mulig. Da virker det fullstendig ulogisk å ikke kunne benytte opplysninger som allerede finnes hos offentlige myndigheter.
Forslaget er også i kontradiksjon til Meld. St. 27 (2015–2016) ”Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet”, som det vises til i høringsnotatet. Det er ikke logisk å unnta ett saksområde fra å benytte tilgjengelig informasjon, med konsekvens at tilbakeføring av ulovlig bortførte barn treneres. Barnebortføring er brudd på norsk lov og krenker barnets rett til et familieliv med begge foreldre som det følger av EMK og FNs barnekonvensjon. Norge må gjøre sitt ytterste for å ivareta rikets borgeres interesser. Det er kontraproduktivt å ha et lov- og regelverk som ikke beskytter barn mot bortføring.

F2F mener at lovverket på barneområdet bør være normativt, grensesettende og tydelig, samt fremme likeverdig foreldreskap, og styrke barne- og familieperspektivet. Uheldig posisjonering og langvarig konflikt mellom foreldrene er det som skader barn mest. Barnebortføring øker dette problemet, og nulltoleranse og rask tilbakeføring av ulovlig bortførte barn vil bidra til å skape ro og avklaring av barnets situasjon, til beste for barnet.

Vennlig hilsen
John Michal Sørensen                                            Rune Harald Rækken
Konstituert leder, F2F                                             Seniorrådgiver, F2F

 

Vedlegg:    Høringssvar F2F_bidrag ved barnebortføring