Høringsfrist 01.04.2019 (id:2629668) - Link

Kort fra departementet:

Barneloven inneholder regler som gjør det obligatorisk for foreldre med felles barn å møte til mekling ved samlivsbrudd og før en foreldretvistsak kan reises for domstolene. Det er vedtatt endringer i barneloven som gjør unntak fra meklingsplikten når en forelder er domfelt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Barne- og likestilingsdepartementet sender derfor i dag på høring forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (meklingsforskriften) som regulerer nærmere i hvilke tilfeller unntaket fra meklingsplikten skal gjelde.

 

F2Fs kommentar:

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Forskrift om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven – unntak fra mekling ved domfellelse for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn."

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Foreningen mener at trygge familieforhold i normalsituasjonen er felles og likeverdig foreldreskap, felles foreldreansvar og en rettslig og reell beskyttelse av barnets forhold til begge biologiske foreldre. I forlengelsen av dette jobber Foreningen 2 Foreldre blant annet for likeverdig foreldreskap som norm, for reell beskyttelse av samværsretten, sikring av kontakt mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd og en offentlig informasjonsplikt til begge foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

F2F er enig i at barn skal beskyttes mot vold og overgrep. Dette høringsnotatet retter seg mot minoriteten av samlivsbrudd, hvor en av foreldrene er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot noen vedkommende har en nær relasjon til.

I normalsakene – hvor begge foreldrene har normal omsorgskapasitet, mener F2F at meklingen burde være bedre og at obligatorisk mekling bør være på mer enn 1 time, der hvor det er behov for det. Dette for å hjelpe omsorgsfulle foreldre til å løse spørsmål om bosted for barna og samvær i minnelighet, uten å bringe en foreldretvist inn for retten. Vi må komme bort fra dagens situasjon hvor normale omsorgsfulle foreldre kjemper mot hverandre i retten for å sikre barnas praktiske og juridiske tilknytning til begge foreldrene.

Det er et sentralt prinsipp i norsk rett at en tiltalt er uskyldig inntil det motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil. Unntak fra meklingsplikten bør kun gjelde ved rettskaftig dom for forhold som er omfattet av forslaget.

Spørsmålet om barnets bosted og evt. samvær må avgjøres av retten dersom foreldrene ikke blir enige. F2F er opptatt av å trygge barnas interesser, men lovgiver plikter også å ivareta alle parters interesser. Vi viser i denne forbindelse til høringsnotatets punkt 4.1.4 om rettskraften i avgjørelser. Vi oppfordrer til å ta en grundig gjennomgang og vurdering av når man skal anse rettskraftig dom avsagt. Dette for å sikre at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 6 og 8 ivaretas. Disse skal ivareta borgernes interesser i forhold til rettferdig rettergang og respekt for privatliv og familieliv

F2F mener at barns trygghet er viktig, men rettsprinsippene bør ikke uthules. Det er i gjeldende lovgivning hjemmel til å beskytte barn mot en av foreldrene, om det skulle være nødvendig. Følgelig ser vi det, beklageligvis nødvendig å bemerke at det er uheldig å omgå muligheten for anke før sak som denne høringen omhandler kan reises. Man bør ikke vilkårlig hoppe bukk over ordinære rettsprinsipper. Spesielt ikke når det allerede er sikringstiltak for den 3. part som har særlig beskyttelsesbehov.

 

Vennlig hilsen
John Michal Sørensen                        Rune Harald Rækken
Konstituert leder                                  F2F Seniorrådgiver, F2F

---------------------------------------

Link til PDF versjon av høringssvar: Høringssvar F2F_forskrift om mekling - unntak ved domfellelse

Eller les på departementets side: Link