Høring - Forslag til endringer i barneloven

Alle er invitert til å uttale seg i forbindelse med høring av NOU 208:9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Her finner du Utredningen

Barne- og likestillingsdepartmentets ber om synspunkter til forslagene til endring i barneloven innen 1. september 2008.

Bilde av Thorvald Lund-Hansen