Kort fra departementet:

Barne- og familiedepartementet sender i dag ut høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap. Lovendringen vil gjøre barneloven § 4 teknologinøytral.

Når ugifte foreldre får barn, følger ikke farskap direkte av loven. Det mest vanlige er da at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og han erklærer farskapet. Årlig registreres det om lag 30 000 farskapserklæringer i Folkeregisteret. I dag gjøres erklæringene på papir og registreres manuelt. Barne- og familiedepartementet har utarbeidet høringsnotat med forslag til nødvendige endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisering.

 

F2Fs kommentar:

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig kjønnsnøytral medlemsorganisasjon som siden starten i 1985 har arbeidet for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. Vårt fokus er å sikre at barn opprettholder regelmessig og god hverdagskontakt med begge foreldre, også om foreldrene ikke (lenger) lever sammen.

Morskap etableres ved fødsel, farskap ved ekteskap eller kreves mors samtykke

Det er fremdeles slik at morskap fastsettes ut fra biologi, farskap fastsettes ut fra juridiske forhold og handlinger. Det er grunn til å spørre om denne praksis står i et problematisk forhold til likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling pga kjønn.

Om digitalisert farskapserklæring

F2F hilser velkommen forslaget om digitalisert erklæring av farskap, fordi det vil gjøre det enklere og mer tilgjengelig å formalisere foreldreskapet for begge foreldre av barnet, uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. F2F deler departementets syn om at dette vil være til barnets beste.

F2F viser til forslaget om at muligheten til digital erklæring av farskap skal begrenses til barn født i Norge, slik at den kan koples sammen med elektronisk fødselsmelding. For barn med norsk far som av ulike grunner blir født i utlandet, vil det også være i barnets interesse at farskapet fastslås så raskt som mulig. I gjeldende rett kan en far erklære farskapet sitt med oppmøte hos relevant offentlig myndighet og utfylling og signering av skjema også før fødselen. Det ville være hensiktsmessig om denne muligheten kunne videreføres også gjennom digital erklæring av farskapet før fødselen. Denne muligheten bør foreligge selv om en skulle måtte vente på mors bekreftelse og eventuell annen nødvendig dokumentasjon for endelig formalisering av foreldreskapet etter at barnet er født. Det vil virke til barnets beste at far har denne muligheten for å erklære sitt farskap så tidlig som mulig, selv om formaliseringen i norske registre skulle finne sted senere. Det vil også forenkle fedres mulighet til aktivt å markere sin farsrolle så tidlig som mulig, men de plikter og rettigheter som følger med.

Vennlig hilsen

Sølvi Leander                              Rune Harald Rækken
Nestleder, F2F                                   Leder, F2F

Link til PDF versjon av høringssvar: Høringssvar F2F_digitalisert farskapserklæring endelig

Eller les på departementets side: Link