Høringsfrist: 20.04.17 (id2536358)
Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Kort fra departementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Forskriften skal gjelde forskningsprosjekter som kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller andre med foreldreansvar, har egeninteresse i at ikke avdekkes. Det omfatter prosjekter som kan avdekke opplysninger om blant annet vold, omsorgssvikt eller andre overgrep fra foreldrene, andre med foreldreansvar eller andre nærstående.

 

Det er en forutsetning at samfunnsnytten ved forskningsprosjektet klart overstiger ulempene det kan medføre for det enkelte barn å delta i prosjektet. Forskriften er hjemlet i helseforskningsloven § 17 syvende ledd. Dersom et prosjekt oppfyller ovennevnte vilkår, kan regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjenne at barn mellom 12 og 16 år selv kan samtykke til deltakelse.


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-om-barns-rett-til-a-samtykke-til-deltakelse-i-forskning/id2536358/

F2Fs kommentar
Høringsnotatet beskriver ulike måter barnet skal kunne gi sitt samtykke til å delta i forskningsprosjekter uten foreldrenes viten eller samtykke. Mange av disse forutsetter at en person som, av barnet, oppfattes som en autoritet påvirker barnet til å delta på en undersøkelse som skal holdes hemmelig for foresatte. Videre vil spørsmål kunne framsettes på en slik måte at barnet overtales til å bekrefte omstendigheter og situasjoner som barnet kanskje ikke har opplevd.

 

Foreningen 2 Foreldre mener at barns beskyttelsesbehov ikke tilfredsstilles eller avdekkes ved å sette barna i en ytterligere vanskelig situasjon, ved å sette barna i en potensiell lojalitetskonflikt overfor foresatte og etter press fra utenforstående autoriteter. F2F støtter synet om at barn ikke skal pålegges å ta ansvar for avgjørelser som det kan være vanskelig for dem å overskue konsekvensene av.

 

Barnets beste ivaretas ved at barn blir sett og ivaretatt i dagligsituasjoner i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, og ved å styrke foreldres muligheter til å få hjelp om det er grunn til å være bekymret for den omsorgen barna mottar fra sine foreldre.

 

F2F har grunn til å tro at et barn som blir bedt om å delta i forsking som skal holdes skjult for foreldrene vil kunne oppfatte dette som traumatiserende.