F2Fs kommentar:

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Foreningen mener at trygge familieforhold er felles foreldreskap, felles foreldreansvar og en rettslig og reell beskyttelse av barnets forhold til begge biologiske foreldre. I forlengelsen av dette jobber Foreningen 2 Foreldre blant annet for likeverdig foreldreskap som norm, for reell beskyttelse av samværsretten, sikring av kontakt mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd og en offentlig informasjonsplikt til begge foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Den adopsjonsformen som ligger innenfor F2Fs virkeområde er stebarnsadopsjoner. Stebarnsadopsjoner er ikke sjelden en fortsettelse av saker etter barneloven, hvor det ofte er to ressurssterke foreldre som havner i retten fordi begge ønsker mest mulig tid sammen med barnet. I disse tilfellene kan stebarnsadopsjoner forenklet omtales som "adopsjon som metode i en foreldretvist". Stebarnsadopsjoner betyr vanligvis at barn og en forelder får krenket sine gjensidige familiebånd (unntatt i tilfeller hvor en av foreldrene er død.) Myndighetene bør derfor være meget restriktive når det gjelder å innvilge stebarnsadopsjoner, og ha som målsetting å redusere antallet stebarnsadopsjoner.

I utgangspunktet mener vi at alle anstrengelser må være rettet mot at barn får en oppvekst i så god kontakt som mulig med sine biologiske foreldre. Dette mener vi er den overordnete operative forståelsen av "barnets beste".

En stebarnsadopsjon vil sjalte ut både en av foreldrene og familien på dennes side, inklusive besteforeldre, tanter, onkler, kusiner og fettere, og dette vil normalt ikke være til barnets beste.

Derfor er det gledelig å se at i den nye adopsjonsloven (LOV-2017-06-16-48, ikke trådt i kraft) er det slått fast at et barn under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Høring. Forskrift om adopsjon." Side 2/2

dem som har foreldreansvaret, og det er slått fast at en far eller mor som ikke har foreldreansvar, skal varsles og få uttale seg før adopsjonssøknaden avgjøres. F2F håper at denne nye adopsjonsloven som også styrker båndene mellom barn og foreldre uten del i foreldreansvaret trer i kraft så snart som mulig.

I seriemonogamiets tid er det (biologiske) foreldre som er stabile for barnet, ikke "steforeldre som kommer og går". I stedet for å åpne opp for stebarnsadopsjoner, burde heller fokus være på å utforme en lovgivning som trygger relasjonene mellom barn og begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Slik Norge også er bundet til gjennom internasjonale konvensjoner vi har sluttet oss til.

Vennlig hilsen

John Michal Sørensen                                              Rune Harald Rækken

Konstituert leder                                                       F2F Seniorrådgiver, F2F

Vedlegg: Høringssvar fra F2F forskrift om adopsjon