Kort fra departementet:

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring et notat med forslag til endringer i foreldrepengeordningen: Departementet foreslår å utvide mødre- og fedrekvoten ved 80 prosent uttak til 19 uker hver, slik at foreldrepengeperioden deles i tre like deler. Regjeringen la fram for Stortinget Prop. 74 L (2017-2018) i april i år, med forslag om å utvide kvotene til 15 uker hver. Det gir en tredeling ved 100 prosent uttak, hvor det er 46 uker som skal fordeles etter fødselen: 15 uker til hver og en fellesdel på 16 uker. Forslaget i høringsnotatet går ut på å innføre en egen kvotebestemmelse ved 80 prosent uttak, hvor det er 56 uker som skal fordeles etter fødselen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-a-utvide-kvotene-ved-80-pst.-uttak-av-foreldrepenger/id2601776/

F2Fs kommentar

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Foreningen mener at trygge familieforhold er felles foreldreskap, felles foreldreansvar og en rettslig og reell beskyttelse av barnets forhold til begge sine biologiske foreldre. I forlengelsen av dette jobber Foreningen 2 Foreldre for likeverdig foreldreskap som norm, for reell beskyttelse av samværsretten, sikring av kontakt mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd og en offentlig informasjonsplikt til begge foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

 

F2Fs prinsipale holdning; Foreldrepengeperioden bør deles i 2 like deler. Subsidiært: Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler

 I høringssvar til ”Ellingsæter-utvalget” støttet F2F utvalgets forslag om en todelig av foreldrepengeperioden. Gitt at dette ikke ble foreslått fra departementet mener F2F at en tredeling av foreldrepengeperioden er et skritt i riktig retning. Vi støtter at det også innføres en tilsvarende likedeling i tre like store deler ved 80 % uttak, med 19 uker forbeholdt hver av foreldrene og 18 uker til fri fordeling mellom foreldrene, som foreslått av departementet.

 

Må overvåke at den delen som er til fri fordeling ikke oppfattes som mors

 Det geniale med fedrekvoten i foreldrepermisjonen er at staten på vegne av far har ferdigforhandlet en pakke med fars arbeidsgiver og med mor. Det påpekes nederst på side 3 i høringsnotatet at fedrekvoten har vært normgivende, noe som ikke overrasker F2F, da det fortsatt finnes sterke kulturelle oppfatninger om at permisjonstiden etter fødsel ”tilhører” mor. Dette kom tydelig til syne da fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker. Da sank fedres uttak av permisjon tilsvarende.

F2F mener derfor at departementet over tid må evaluere om den delen av foreldrepenge-perioden som er til fri fordeling gjennomgående blir ganske likt fordelt mellom mor og far. Skjer ikke det mener F2F at veien videre må være å gå inn for en todeling av foreldrepengeperioden som foreslått av ”Ellingsæter-utvalget”. Dette for å sikre at barnet får god kontakt med begge sine foreldre i sitt første leveår, noe hele familien vil dra stor nytte av gjennom hele barnets oppvekst.

 

Endring av kvotebegrepet

 F2F er pragmatiske, og har ikke sterke meninger om hvorvidt ”fedrekvote” og ”mødrekvote” eller ”fars del” og ”mors del” av foreldrepermisjonen er de riktige begrepene å bruke. Begge varianter er OK for F2F.

 

Selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger for fedre

Det er på overtid å innføre selvstendig opptjeningsrett for foreldrepenger for fedre, basert på fars egen yrkesaktivitet. Så vidt vi forstår har de fleste partiene dette i sine partiprogrammer, så da er det bare gjennomføringen som gjenstår – helst før det kommer et pålegg fra ESAs overvåkningsorgan.

Det stilles ikke spesielle krav til fars yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at mor kan ta ut sin del av foreldrepengeperioden. Tilsvarende bør det ikke stilles spesielle krav til mors yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at far skal kunne ta ut sin del av foreldrepengeperioden. Dagens praksis er en forskjellsbehandling ut fra kjønn, i strid med likestillingslovens bestemmelser.

 

Kvotene/hver av foreldrenes deler må ivaretas også om foreldrene ikke (lenger) bor sammen

 Argumentet for at hver av foreldrene skal ha sine deler av foreldrepermisjonen er at det er bra for barn å knytte sterke bånd til begge sine foreldre tidlig, og at begge foreldres permisjon fører til økt likestilling i familien. Dette gjelder også om barnets familie er reorganisert etter et samlivsbrudd, eller om foreldrene aldri har bodd sammen.

 Nå er barneloven endret slik at felles foreldreansvar er hovedregelen også om foreldrene ikke har bodd sammen. På tilsvarende måte bør folketrygdloven oppdateres slik at begge foreldre får mulighet til å ta ut foreldrepermisjon, selv om de aldri har bodd sammen. Barnet har behov for å etablere en trygg og god relasjon til begge sine foreldre, også om foreldrene ikke er kjærester (lenger).

F2F ber derfor om at folketrygdloven oppdateres og det finnes praktiske løsninger for å ivareta begge foreldres andeler av foreldrepermisjonen også i de tilfeller hvor foreldrene ikke (lenger) bor sammen.

 

Språkbruk i folketrygdloven

I folketrygdloven (bl.a. § 14-15) brukes begrepet ”alene med omsorgen”. Hensikten med felles foreldreansvar og det å etablere delt bosted eller samværsordninger er jo nettopp å sørge for at foreldrene skal utøve omsorgen for barnet i fellesskap. At foreldreskapet består og at begge foreldre forventes å ha en aktiv foreldrerolle i barnets liv, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus, er en sterk samfunnsnorm. Alle lovtekster bør oppdateres i overensstemmelse med dette og begrepet «alene med omsorgen» bør fjernes fra lovtekstene og erstattes med mer adekvat tekst.

 

Vennlig hilsen     
John Michal Sørensen                                              Rune Harald Rækken
Konstituert leder, F2F                                               Seniorrådgiver, F2F

Link til høringssvar: Høringssvar F2F tredeling av foreldrepermisjon