Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Høringsfrist: 11.01.2016 (id: 2460262)

Kort fra departementet:

Departementet foreslår med dette å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske, er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått. Forslaget til lovendringer som nå sendes på høring vil reversere lovendringen fra 2013, og vil oppheve tidsfristene for å reise sak om endring av farskap som trådte i kraft 1. januar 2014.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-barneloven-for-a-oppheve-tidsfrister-i-farskapssaker/id2460262/

 

F2F kommentar:

t er på tide at barnet og far får en selvstendig gjensidig juridisk relasjon, uavhengig av fars relasjon til barnets mor.
Barnet har rett til avkaring av sitt biologiske opphav. Dette gjelder per dato også barn unnfanget ved hjelp av sæddonasjon etter at anonym sæddonasjon ble forbudt i Norge.
Også ut fra et likestillingsperspektiv bør farskap og morskap fastsettes ut fra samme kriterier.

F2Fs syn er at loven ikke må avskjære at sannheten om et barns opphav kommer til partenes kjennskap.

Link til høringssvar: