F2Fs kommentar:

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm.
Det er F2Fs holdning at foreldrenes rettsposisjon, økonomiske bæreevne og status generelt bør styrkes for begge foreldrene, og ikke bare hos den ene og da på bekostning av den andre. Begge foreldre bør normalt anerkjennes som omsorgspersoner for barnet.

Link til hørinssvar: