Foreningen 2 Foreldre spilte inn forslag til alle de politiske partiene i deres arbeid med partiprogrammene våren 2021. Vi er tilfreds med at tre nye partier vedtok at delt bosted bør være normen i en modernisert barnelov. Delt bosted innebærer at foreldrene deler på ansvar, plikter og rettigheter for barna og tar avgjørelser om barnets dagligliv i fellesskap også om foreldrene ikke bor sammen. I det nye Stortinget er det klart flertall med 96 representanter fra fem stortingspartier som har delt bosted som programfestet politisk mål.

Delt bosted som utgangspunkt i barneloven vil virke positivt for å ivareta barnas beste på en bedre måte enn i gjeldende barnelov. Delt bosted er nødvendig for å tilrettelegge for mer likeverdig foreldreskap. Delt bosted som norm vil stimulere til bedre samarbeid om felles barn mellom foreldre som ikke bor sammen. Vi mener det også vil føre til at barn lettere sikres regelmessig samvær med to omsorgskompetente foreldre som ikke har samme hushold og sikre at barna fortsatt kan beholde begge foreldre som hverdagsressurser.

I gjeldende barnelov er ulikverd utgangspunktet når én av foreldrene ikke ønsker delt bosted. En slik lovregel generer ofte konflikt mellom foreldrene. Det skaper frykt hos den ene forelderen for å miste regelmessig samvær med eget barn bl.a. fordi bostedsforelderen har kategorisk rett til å flytte med felles barn - uavhengig av grunn, uten den andre forelderens samtykke, og det er heller ikke noe krav om at en slik flytting skal være til barnets beste. En slik rettstilstand gjelder dessverre under dagens barnelov i ca. 75 % av tilfellene der foreldrene ikke bor sammen.
F2F minner om at moderne forskning i all hovedsak viser at det er en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns fysiske og psykiske helse (se vedlegg).

Senterpartiet har tatt en lederposisjon i arbeidet for delt bosted og har programfestet dette. Vi håper flertallet i Arbeiderpartiet ønsker det samme. Ut fra de henvendelser F2F får, tror vi at flertallet i det norske folk ønsker at likeverdig foreldreskap skal være utgangspunktet i barneloven.

Med gjeldende barnelov er avtalefriheten mellom foreldrene i svært mange tilfeller ikke reell. Ofte er det gitt hvem som vil få avgjørelsesmyndigheten om foreldrene ikke blir enige om dette selv. Den forelderen som har best utsikter til å få myndigheten over felles barn, er ofte også den som har svakest incentiver for å samarbeide hvis egne interesser settes foran barnets interesser. Delt bosted som utgangspunkt i barneloven vil bidra til å endre på den destruktive dynamikken som følger av dagens barnelov hvor det altfor ofte blir en kamp mellom foreldre for å sikre sin tilstedeværelse i barnas liv når foreldrene ikke bor sammen.

Vi venter i spenning på Arbeiderpartiets og Senterpartiets regjeringsplattform på familieområdet. F2F står til disposisjon for å utdype våre bidrag med kunnskap og innspill om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen


Rune Harald Rækken                                                  Even Stormoen
Leder, Foreningen 2 Foreldre                                     Nestleder, Foreningen 2 Foreldre

 

(Innspillet ble sendt Arbeiderpartiet og Senterpartiet 5. oktober 2021)