Foreningen 2 Foreldre sine innspill ligges vedlagt denne artikkelen, og består av 4 nye dokumenter:

 1. Vår prioriterte liste av forslag til endringer i barneloven
 2. Argumentasjon for rettsbeskyttelse av samværsretten
 3. Argumentasjon for økt fokus på foreldrefremmedgjøring i barneloven
 4. Argumentasjon for tydeliggjøring og forbedring av retningslinjer knyttet til overnattingskostnader ved samværsreiser

 De fire filene finnes vedlagt denne artikkelen og kan leses i sin helhet, mens den prioriterte listen over forslag til endringer i barneloven i tillegg kan leses i sin helhet under.

Foreningen 2 Foreldre har følgende prioriteter i forhold til ny barnelov:

 1. Delt bosted med lik botid som barnelovens utgangspunkt (dekket i innspill gitt i møte med barnelovutvalget 22.05.19)
 2. Rettsbeskyttelse av samværsretten, også for meklede samværsavtaler. Lettere å sanksjonere samværssabotasje. Langvarig samværssabotasje som grunn til å overføre bostedsmyndigheten til den forelderen som vil sørge for størst mulig samlet foreldrekontakt. (Innspill følger vedlagt)
 3. Flyttespørsmålet håndteres under felles foreldreansvar. Ved flytting med barn skal det alltid foretas en konkret vurdering av objektiv tredjepart om dette er til barnets beste, dersom foreldrene ikke er enige. Dersom en flytting vurderes å ikke være til barnets beste, skal barnets bosted være hos den forelderen som ikke ønsker å flytte. (dekket i innspill gitt i møte med barnelovutvalget 22.05.19).
  • Innføre reelle sanksjoner dersom varslingsplikt ved flytting ikke overholdes Barnelovens § 42a oppstiller ingen sanksjoner hvis varslingsplikten ikke overholdes, eller hvis en av foreldrene tar seg til rette og flytter med barnet uten avtale.
 4. Anerkjennelse og virkemidler mot foreldrefremmedgjøring (innspill følger vedlagt)
 5. Felles foreldreansvar for alle (mer eller mindre på plass fra 1.1.20, med unntak av reservasjonsretten mot felles foreldreansvar)
 6. Bidrags- og støttesystem som er nøytralt i forhold til bostedsløsning og samværsbrøk. Bostedsløsningen og samværets omfang bør dimensjonere de økonomiske overføringene. I dag er det ofte slik at økonomien styrer valg av bostedsløsningen og samværets omfang, ved at mange motsetter seg delt bosted og mer enn 40 % samvær fordi da faller mange av stønadene til ”enslige forsørgere1” bort.
 7. Bidragsordning til barnets oppfostring, ikke som overføring av inntekt mellom foreldrene
  • Begges inntekt teller med
  • Fradrag i bidrag gradert etter samvær (samværsfradrag)
  • Begge foreldre har bokostnader til barnet og disse bør derfor holdes utenfor i bidragsordningen.
 8. Rimelig fordeling av samværsreisekostnader
 9. Evt. overnattingskostnader ved samværsreiser delt mellom foreldrene

 

Klikk på linkene under dersom du ønsker å lese de nye innspillene fra Foreningen 2 Foreldre i sin helhet:

 

 1. Vår prioriterte liste av forslag til endringer i barneloven
 2. Argumentasjon for rettsbeskyttelse av samværsretten
 3. Argumentasjon for økt fokus på foreldrefremmedgjøring i barneloven
 4. Argumentasjon for tydeliggjøring og forbedring av retningslinjer knyttet til overnattingskostnader ved samværsreiser