F2F invitert til Sintef-prosjekt, evaluering av meklingsordningen

Mekling etter barneloven og ekteskapsloven er i dag obligatorisk for foreldre med barn under 16 år før sak om separasjon/ skilsmisse, og for samboende foreldre med felles barn under 16 år ved samlivsbrudd. Foreldre som vil reise sak om foreldreansvar, må også møte til mekling. Mekling har som formål å hjelpe foreldrene til å komme fram til en skriftlig avtale om foreldreansvar, barnets bosted og samvær etter samlivsbrudd. Saksbehandlingen og avtalen skal ha barnets beste som rettesnor.

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet jobber SINTEF, i samarbeid med Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB), med et prosjekt som skal undersøke om denne meklingsordningen fungerer etter lovgivers intensjoner. Fungerer den fleksibelt og målrettet mot konfliktsakene? Videre skal årsaker til manglende effekter av meklingsordningen identifiseres.


Problemstillinger
1. Er meklingsordningen innrettet slik at det ytes mer hjelp der behovet er størst for å få til en avtale, og bidrar ordningen til at barnets beste er en rettesnor for avtalen mellom foreldrene?
2. Hvor nyttig/meningsfull opplever foreldrene at meklingen er henholdsvis ved avtaleinngåelse og 6 måneder senere?
Det vil fokuseres på ulike faktorer av betydning for utfall av mekling;

• tidsbruk
• konflikt
• etnisitet
• likestilling/kjønn
• barns beste
• barns uttalerett
• kompetanse hos meklere.
 

Prosjektet vil komme med anbefalinger knyttet til framtidig innretning på meklingsordningen og pågår i perioden 1. august 2009 til 1. august 2011