Hva mener vi?

  1. Barn har rett på voksne foreldre! Ansvaret som foreldre innebærer å skille mellom ens egne behov og barnets under et samlivsbrudd.
  2. Barn har rett på to foreldre! Foreldrenes samlivsstatus påvirker ikke deres livsviktige funksjon som barnets nærmeste støttespillere. Begge foreldre er like viktige i denne sammenheng, selv om de er ulike.
  3. Barn har rett på en likeverdig behandling av foreldrene! Dagens barnelov og praktiseringen av denne øker konfliktnivået mellom foreldrene ved å skape vinnere og tapere.
  4. Barn har rett på beskyttelse! Barn er spesielt sårbare og trenger ekstra vern.
  5. Barneloven skal regulere generelle forhold mellom foreldre og barn, og følge internasjonale konvensjoner. Samværsboikott straffes ikke i dag, og påfører årlig mange barn en sorg ingen vil ta ansvar for.

Om Foreningen 2 foreldre

Hvordan jobber vi?

Vår virksomhet er tredelt

Pådrivere: vi ønsker en ny og bedre barnelov. Som pådriver og kompetanseorganisasjon er vi høringsinstans ved utforming av relevant lovverk, vi deltar i ulike brukerutvalg og fora, vi arrangerer konferanser, seminarer og politikermøter, deltar i aktuelle forskningsprosjekter, påklager saker til bl.a. likestillingsombud og FNs komité for overvåkning av barns rettigheter, og mye mer.

Rådgivende virksomhet: vi driver rådgiving og veiledning av foreldre, besteforeldre, steforeldre i praktiske, økonomiske, juridiske eller personlige spørsmål. Vi bistår også ansatte i privat/offentlig virksomhet som i sitt daglige virke møter problemstillinger rundt samlivsbrudd.

Kompetansehevende tiltak: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene rettes mot både privat og offentlig virksomhet, og gjør arbeidsgivere, skole- og helsepersonell osv i stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie.