F2F - hvem er vi?

F2F er en foreldre-barn organisasjon

etablert i 1985. Foreningen drives på frivillig basis, og omfatter omlag 1000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag over hele landet.

F2F er kjønnsnøytral og partipolitisk nøytral og uavhengig. Vi mener både mor og far er viktig for barnet. Barnets behov står i sentrum for vårt arbeid. 

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Så enkelt, og så vanskelig. Trygge familieforhold for disse barna krever:

 • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
 • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
 • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
 • Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre:
  • beskyttelse av samværsretten
  • sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette.
  • offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Hva mener vi?

 1. Barn har rett på voksne foreldre! Ansvaret som foreldre innebærer å skille mellom ens egne behov og barnets under et samlivsbrudd.
 2. Barn har rett på to foreldre! Foreldrenes samlivsstatus påvirker ikke deres livsviktige funksjon som barnets nærmeste støttespillere. Begge foreldre er like viktige i denne sammenheng, selv om de er ulike.
 3. Barn har rett på en likeverdig behandling av foreldrene! Dagens barnelov og praktiseringen av denne øker konfliktnivået mellom foreldrene ved å skape vinnere og tapere.
 4. Barn har rett på beskyttelse! Barn er spesielt sårbare og trenger ekstra vern.
 5. Barneloven skal regulere generelle forhold mellom foreldre og barn, og følge internasjonale konvensjoner. Samværsboikott straffes ikke i dag, og påfører årlig mange barn en sorg ingen vil ta ansvar for.

Om Foreningen 2 foreldre

Hvordan jobber vi?

Vår virksomhet er tredelt

Pådrivere: vi ønsker en ny og bedre barnelov. Som pådriver og kompetanseorganisasjon er vi høringsinstans ved utforming av relevant lovverk, vi deltar i ulike brukerutvalg og fora, vi arrangerer konferanser, seminarer og politikermøter, deltar i aktuelle forskningsprosjekter, påklager saker til bl.a. likestillingsombud og FNs komité for overvåkning av barns rettigheter, og mye mer.

Rådgivende virksomhet: vi driver rådgiving og veiledning av foreldre, besteforeldre, steforeldre i praktiske, økonomiske, juridiske eller personlige spørsmål. Vi bistår også ansatte i privat/offentlig virksomhet som i sitt daglige virke møter problemstillinger rundt samlivsbrudd.

Kompetansehevende tiltak: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene rettes mot både privat og offentlig virksomhet, og gjør arbeidsgivere, skole- og helsepersonell osv i stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie.