• Underholdskostnaden (U) skal fordeles etter faktisk inntekt og ikke lenger etter sjettedeler fordi terskelvirkningene har vært for store
 • Eldste aldersgruppe i U deles i to; 11-14 år og 15-18 år, for å synliggjøre at de eldste barna koster litt mer enn de yngre
 • Det innføres en automatisk justering av bidraget når barnet går over til en ny aldersklasse
 • Det innføres en ny beregningsmåte av boutgiftene og en ny sjablong for utgifter til skolefritidsordning som er mer i samsvar med reelle utgifter
 • Bestemmelsen om tilleggsbidrag ved svært høy inntekt hos bidragspliktige oppheves fordi den bryter med kostnadsmodellen og prinsippet om at bidraget skal gjenspeile hva barnets underhold koster
 • Muntlige avtaler om samvær likestilles med skriftlige som grunnlag for fradrag i bidraget, og den som hevder endret samvær har bevisbyrden.
 • Barnets andel av samværsforelderens boutgifter regnes inn i samværsfradraget for samværsklasse 3 og 4 for å sikre at barnet har en rimelig bostandard også under samvær
 • Bidraget endres bare dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 12 prosent eller mer
 • Begge foreldre gis rett til å søke om særtilskudd til konfirmasjon for samme barn
 • Det å være hjemme med små barn under tre år anses ikke lenger som en rimelig grunn til å være uten inntekt
 • Reisekostnader som foreldrene har til egen reise i forbindelse med henting og bringing av barnet, og reisekostnader samværsforelderen har når samværet finner sted der barnet bor, skal deles mellom foreldrene
 • Fylkesmannens avgjørelser om reisekostnader gis tvangskraft
 • Fylkesmannen gis myndighet til å stadfeste en privat avtale om reisekostnader slik at også denne gis tvangskraft.

------------


Priv. til red.:
Vedlagt følger en oversikt over gjeldende og nye bestemmelser i bidragsregelsverket fra 1. januar 2009.

Endringer i bidragsreglene per 1. januar 2009

Fastsettelse og endring av barnebidrag


Endringer knyttet til underholdskostnaden og fordelingen mellom foreldrene

Gjeldende rett:

 • Eldste aldersgruppe; 11-15 år

Det er én felles sats for utgifter til barnehage og skolefritidsordning når bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn
Underholdskostnaden fordeles forholdsmessige mellom foreldrene etter inntektene deres, og rundes av til nærmeste sjettedel
Endringer per 1. januar 2009

 • Eldste aldersgruppe deles i to; 11-15 år og 15-18 år

Det innføres en egen sats for utgifter til skolefritidsordning når bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn
Underholdskostnaden fordeles etter faktisk inntekt og ikke etter sjettedeler

Tilleggsbidrag ved svært høy inntekt


Gjeldende rett:

 • Det kan fastsettes et tilleggsbidrag ved siden av det kostnadsbaserte bidraget når den bidragspliktige har inntekt enn 550 ganger fullt bidragsforskudd ( 726 000 kroner)

Endringer per 1. januar 2009:

 • Bestemmelsen oppheves

Fradrag for samvær i bidraget

Gjeldende rett:

 • Omfanget av samværet fastsettes på bakgrunn av skriftlig samværsavtaler, tvangskraftige avtaler eller offentlig fastsatt samvær, herunder rettsforlik. Der slikt ikke finnes, vil det i utgangspunktet ikke bli beregnet fradrag for samvær i bidraget
 • Det samme gjelder der foreldrene er enige om at det faktisk er samvær, men de er uenige om samværets omfang og oppgir forskjellig samværsklasser
 • Dersom mottaker hevder at samværet er redusert i forhold til en privat avtale uten tvangskraft, og bidragspliktige er uenig, har pliktige bevisbyrden for det
 • Dersom mottaker hevder at samværet er redusert i forhold til en tvangskraftig avgjørelse, ex. dom, og bidragspliktige er uenig, har mottaker bevisbyrden for det
 • Barnets boutgifter hos samværsforelderen inngår ikke i samværsfradraget

Endringer per 1. januar 2009:

 • Muntlige avtaler likestilles med skriftlige avtaler slik at de gir grunnlag for samværsfradrag
 • Minste felles oppgitte samværet legges uansett til grunn
 • Den som hevder endret samvær har bevisbyrde
 • Ordningen med samværsfradrag utvides slik at barnets boutgifter hos samværsforelderen inngår i samværsfradraget der det er mye samvær, dvs. klasse 3 (9-13 netter) og klasse 4(14-15 netter)

Automatisk justering av barnebidrag når barnet går over til en ny aldersklasse


Gjeldende rett:

 • Foruten den årlige indeksreguleringen av allerede fastsatte bidrag, endres ikke bidraget automatisk ved endringer i de offentlig fastsatte sjablongene som ligger til grunn for beregningen av bidraget.

Endringer per 1. januar 2009:

 • Bidraget justeres automatisk når barnet går over i en ny aldersklasse.
 • Saker der bidraget ikke er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden omfattes ikke, fordi sjablongjusteringer her ikke har betydning for bidragets størrelse.

Andre endringer

Gjeldene rett:

 • Bidraget endres dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 10 %
 • Det en av partene bor i utlandet fastsettes bidraget etter kostnadsmodellen når landet er sammenlignbart med Norge, og etter skjønn når landet ikke er sammenlignbart med Norge
 • Ved forholdsmessige fordeling (reduksjon) av bidrag etter barneloven mellom flere barn der den bidragspliktige mangler bidragsevne, eller samlet bidrag overstiger en viss prosent, omfattes ikke oppfostringsbidrag etter barnevernloven. Den bidragspliktige kan derfor risikere å måtte betale mer i bidrag enn evnen tilsier

Endringer per 1. januar 2009:

 • Bidraget endres dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 12 %
 • Der en av partene bor i utlandet, fastsettes bidraget etter skjønn i alle tilfellene.
 • Det skal ved den forholdsmessige fordelingen av bidrag mellom flere barn etter barneloven, også tas hensyn til oppfostringsbidrag den bidragspliktige betaler etter barnevernloven 

(Kilde: BLD 201208)