Endringer i barnelova mv.

Prop. 14 L (2009-2010), Innst. 160 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Hvor er saken nå?
Behandling og innstilling se link her

Innstilling ble avgitt den 18.02.2010. Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 09.03.2010