Dette kan føre til uriktige avgjørelser og at barn vokser opp i uheldige eller skadelige omsorgssituasjoner, noe Foreningen 2 Foreldre naturligvis er opptatt av å gjøre noe med.

Høringen med tilhørende høringsnotat finnes på Regjeringens hjemmesider her.

Foreningen 2 Foreldre sitt omfattende høringssvar kan leses i sin helhet ved å trykke på linken under.

Høringssvar F2F_sakkyndige i foreldretvistsaker_endelig.pdf

"F2F kjenner igjen og slutter seg til høringsnotatets problembeskrivelse. En rekke av våre medlemmer stiller grunnleggende spørsmål ved sakkyndiges kvalitet, faglige tilnærming, rolleforståelse, erkjennelse av egne begrensninger og opptreden. Videre oppleves en rekke dommere av våre medlemmer som svake med hensyn til barnefaglige kompetanse, at de ofte lener seg for mye på de sakkyndige og ofte uten kritisk vurdering av sakkyndigrapporter."