Disputas, Knut Rønbeck, Konflikt og forsoning - en evalueringsundersøkelse/ Conflict and reconsiliation - an evaluation study - Fredag 10. oktober 2008 kl. 10.15 i forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3a 

Oppgitt emne: Foreldre i konflikt. Betydningen av konflikt og konfliktløsning for foreldres omsorg og empati for egne barn
Grad: Ph.d.
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt: Psykologisk institutt
Veiledere: Hanne Haavind
Bedømmelseskomite:
Opponent: Forsker 1 Svein Mossige, NOVA
Opponent: Professor Trude Haugli, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Koordinator: Professor Ellen Hartmann, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Disputasleder: Settedekan professor Siri Gullestad

Barnefordeling i rettsapparatet er temaet for avhandlingen til Knut Rønbeck. Han har evaluert prosjektet ”Konflikt og forsoning” ved Indre Follo tingrett som var modell for nye behandlingsregler i saker etter barneloven. Disse sier at barnefordelingssakene fortrinnsvis skal forsøkes løst gjennom megling i saksforberedende møter som det kan avholdes flere av, og utprøvning av mulige omforente løsninger mellom disse. Siktemålet er at foreldre i konflikt om barna sine gjennom hjelp fra sine advokater, en sakkyndig og dommeren skal finne løsninger som saken kan forlikes på grunnlag av. Dette i motsetning til en ordinær prosess hvor målet gjennom en konkurransepreget bevisførsel er å kåre en vinner og utpeke en taper.
I alt har 109 barnefordelingssaker inngått i forsøksprosjektet. Gjennom prosjektets arbeidsform har det vist seg mulig å finne løsninger foreldrene kunne enes om i fire av fem saker. En statistisk analyse viser at metoden som ble utviklet i Follo er anvendbar på tvers av ulike konstellasjoner av forhold knyttet til foreldrene, deres relasjonshistorier og forhold ved barna. Evalueringsstudien har hatt et fokus på hva som er de virksomme faktorene når omforente løsninger lar seg fremforhandle i en vanligvis konfliktfylt atmosfære. Det viser seg at når rettsprosessens fokus skifter fra konflikt, konkurranse og posisjonsmarkeringer til hvordan foreldrene kunne håndtere sine konflikter forstått som problemer de har felles og som de må løse hvis barna skal få det godt med dem som mor og far, lar de fleste saker seg løse i minnelighet. For å få dette til er det av vesentlig betydning at foreldrene opplever at disiplinerende struktur, og at det som gis oppmerksomhet er hvilken omsorgsorganisering det aktuelle barnet er mest tjent med. Ved å fokusere spørsmål knyttet til omsorgsorganisering skapes rom for at løsningene av de aktuelle spørsmålene kan utgjøre en felles agenda. I avhandlingen er fremgangsmåter og begrunnelsen for disse drøftet inngående, særlig med vekt på hvorledes de profesjonelle rolleutøverne, dommer advokater og sakkyndige psykologer bør bekle sine roller.
Evalueringen er lagt opp som en skrittvis prosess og resultatene oppsummeres i en punktvis modell for organiseringen av rettsprosessen i barnefordelingssakene. Som et siste skritt i evalueringen ble Konflikt og forsoningsmodellen prøvd ut på saker etter barnevernloven. Resultatet gir støtte til en antagelse om at metoden er anvendbar også i slike saker.
Vitenskapelig/fagrettet sammendrag
Knut Rønbeck er født i 1949 og tok cand. psychol.-graden ved Universitetet i Oslo i 1977. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Psykologisk Institutt, UiO.