Høringen med tilhørende høringsnotat finnes på Regjeringens hjemmesider - id2715285

Formålet med de foreslåtte endringene å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. F2F støtter målsettingen med bedre samordning av velferdstjenester og vi støtter også at foreldrene skal slippe å ha ansvar for koordineringen mellom aktuelle velferdstjenester.

SadGirlParents.jpg

F2F hørinsgsvar påepeker at begge foreldre må involveres for å kunne bistå barna best mulig..

F2F er av den klare oppfatning at behovet for sammensatte tjenestetilbud kan bli redusert om to ressurssterke foreldre involveres i omsorgen, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus.

Vi vil derfor peke på F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven:

§ 36.Kvar barnet skal bu fast

  • Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre foreldrene blir enige om annen fordeling.
  • Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønskjer annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu fast. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.

Vi mener F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven vil sikre at barna i større grad enn under dagens barnelov kan beholde begge foreldre med sine respektive familiegrener som hverdagsressurser. F2F mener at et likeverdig utgangspunkt i barneloven vil føre til lang færre konflikter mellom foreldre i bruddfasen, og det vil føre til langt færre foreldretvister for retten. Færre konflikter mellom foreldre, bedre foreldresamarbeid og bedre tilgang for barna til sine samlede foreldre- og familieressurser vil være et gode for barn og unge, som forhåpentligvis også vil redusere behovet for offentlige velferdstiltak rettet mot barn og unge.

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet her.