Barnelovutvalgets mandat var å vurdere endringer i barneloven ut fra at begge foreldre anses å være like viktige for barnet, og ut fra en ønsket samfunnsutvikling der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider av barnets liv står sentralt. 

Utvalget har en rekke forslag til endringer i dagens barnelov. Blant de mest sentrale er:

  • Adgangen til å beslutte innenlands flytting med barnet er en del av foreldreansvaret. Ved felles foreldreansvar må derfor begge foreldre etter et samlivsbrudd være enige om at flytting med barnet kan skje. Samtykke er bare påkrevd der en samværsordning er etablert. Dessuten kan flytting skje dersom dette er til barnets beste. Det foreslås samtidig at flyttespørsmålet skal kunne prøves rettslig dersom foreldrene ikke makter å bli enige.
  • Samværsnormen i barneloven for foreldre som avtaler ”vanlig samværsrett”, foreslås å omfatte fem overnattinger per 14 dager. Det foreslås videre at vanlig fordeling av sommerferie blir tre uker hos hver forelder. Antall ferier utvides til også å omfatte høst- og vinterferier.
  • Foreldre må stå fritt til å avtale den bostedsløsning som passer dem og barnet best. Det skal ikke være noe lovregulert utgangspunkt om barnets bosted etter et samlivsbrudd. Domstolene skal gis adgang til å kunne idømme delt bosted.
  • Det skal være tilstrekkelig med samtykke fra én forelder når helsehjelp til barnet er nødvendig.

Barnelovutvalget ble oppnevnt 18. januar 2007. Utvalget ble ledet av professor dr. juris Asbjørn Strandbakken.

Høringsbrevet og liste over høringsinstansene finnes på www.bld.dep.no under ”Høringer -> saker på høring”. Organisasjoner som ikke står på høringslisten kan også uttale seg.

Utredningen er lagt ut på Internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2008/nou-2008-9.html?id=508158&epslanguage=NO