Bidragsreglene 

Endringene i bidragsreglene skal gjøre det enklere for foreldre å løse spørsmål knyttet til barnebidrag og reisekostnader ved samvær. Blant de viktigste endringene er at samværsforelderens boutgifter skal regnes inn i samværsfradraget når samværet er omfattende. Reiseutgifter ved samvær skal deles mellom foreldrene.

De viktigste endringene er:

Underholdskostnaden (U) skal fordeles etter faktisk inntekt og ikke lenger etter sjettedeler fordi terskelvirkningene har vært for store

Eldste aldersgruppe i U deles i to; 11-14 år og 15-18 år, for å synliggjøre at de eldste barna koster litt mer enn de yngre

Det innføres en automatisk justering av bidraget når barnet går over til en ny aldersklasse

Det innføres en ny beregningsmåte av boutgiftene og en ny sjablong for utgifter til skolefritidsordning som er mer i samsvar med reelle utgifter

Tilleggsbidrag vil ikke kunne fastsettes etter 1.1.2009

Muntlige avtaler om samvær likestilles med skriftlige som grunnlag for fradrag i bidraget, og den som hevder endret samvær har bevisbyrden.

Barnets andel av samværsforelderens boutgifter regnes inn i samværsfradraget for samværsklasse 3 og 4 for å sikre at barnet har en rimelig bostandard også under samvær

Bidraget endres bare dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 12 prosent eller mer

Begge foreldre gis rett til å søke om særtilskudd til konfirmasjon for samme barn
Det å være hjemme med små barn under tre år anses ikke lenger som en rimelig grunn til å være uten inntekt

Reisekostnader som foreldrene har til egen reise i forbindelse med henting og bringing av barnet, og reisekostnader samværsforelderen har når samværet finner sted der barnet bor, skal deles mellom foreldrene

Fylkesmannens avgjørelser om reisekostnader gis tvangskraft

Fylkesmannen gis myndighet til å stadfeste en privat avtale om reisekostnader slik at også denne gis tvangskraft.

 

Gjeldende rett
Endringer per 1. januar 2009
Fastsettelse og endring av barnebidrag
Endringer knyttet til underholdskostnaden og fordelingen mellom foreldrene

• Eldste aldersgruppe; 11-15 år

• Det er én felles sats for utgifter til barnehage og skolefritidsordning når bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn
• Underholdskostnaden fordeles forholdsmessige mellom foreldrene etter inntektene deres, og rundes av til nærmeste sjettedel• Eldste aldersgruppe deles i to; 11-14 år og 15-18 år
• Det innføres en egen sats for utgifter til skolefritidsordning når bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn
• Underholdskostnaden fordeles etter faktisk inntekt og ikke etter sjettedeler

Tilleggsbidrag ved svært høy inntekt

Det kan fastsettes et tilleggsbidrag ved siden av det kostnadsbaserte bidraget når den bidragspliktige har inntekt enn 550 ganger fullt bidragsforskudd ( 726 000 kroner)


Bestemmelsen oppheves

Fradrag for samvær i bidraget

• Omfanget av samværet fastsettes på bakgrunn av skriftlig samværsavtaler, tvangskraftige avtaler eller offentlig fastsatt samvær, herunder rettsforlik. Der slikt ikke finnes, vil det i utgangspunktet ikke bli beregnet fradrag for samvær i bidraget
• Det samme gjelder der foreldrene er enige om at det faktisk er samvær, men de er uenige om samværets omfang og oppgir forskjellig samværsklasser
• Dersom mottaker hevder at samværet er redusert i forhold til en privat avtale uten tvangskraft, og bidragspliktige er uenig, har pliktige bevisbyrden for det
• Dersom mottaker hevder at samværet er redusert i forhold til en tvangskraftig avgjørelse, ex. dom, og bidragspliktige er uenig, har mottaker bevisbyrden for det
• Barnets boutgifter hos samværsforelderen inngår ikke i samværsfradraget• Muntlige avtaler likestilles med skriftlige avtaler slik at de gir grunnlag for samværsfradrag

• Minste felles oppgitte samvær legges uansett til grunn

• Den som hevder endret samvær har bevisbyrden

• Ordningen med samværsfradrag utvides slik at barnets boutgifter hos samværsforelderen inngår i samværsfradraget der det er mye samvær, dvs. klasse 3 (9-13 netter) og klasse 4(14-15 netter)


Automatisk justering av barnebidrag når barnet går over til en ny aldersklasse

Foruten den årlige indeksreguleringen av allerede fastsatte bidrag, endres ikke bidraget automatisk ved endringer i de offentlig fastsatte sjablongene som ligger til grunn for beregningen av bidraget • Bidraget justeres automatisk når barnet går over i en ny aldersklasse.
• Saker der bidraget ikke er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden omfattes ikke, fordi sjablongjusteringer her ikke har betydning for bidragets størrelse.

Andre endringer

• Bidraget endres dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 10 %
• Det en av partene bor i utlandet fastsettes bidraget etter kostnadsmodellen når landet er sammenlignbart med Norge, og etter skjønn når landet ikke er sammenlignbart med Norge
• Ved forholdsmessige fordeling (reduksjon) av bidrag etter barneloven mellom flere barn der den bidragspliktige mangler bidragsevne, eller samlet bidrag overstiger en viss prosent, omfattes ikke oppfostringsbidrag etter barnevernloven. Den bidragspliktige kan derfor risikere å måtte betale mer i bidrag enn evnen tilsier
• Bidraget endres dersom ny beregning gir en økning/nedsettelse på 12 %
• Der en av partene bor i utlandet, fastsettes bidraget etter skjønn i alle tilfellene

 

• Det skal ved den forholdsmessige fordelingen av bidrag mellom flere barn etter barneloven, også tas hensyn til oppfostringsbidrag den bidragspliktige betaler etter barnevernloven