- Det ligger et lønnsomhetspotensiale i å få redusert sykefravær i bedriftene våre. For å lykkes i dette arbeidet må alle parter – arbeidstakere, arbeidsgivere, legene og NAV – følge det nye regimet for tett oppfølging av sykmeldte. Se NHO