Høringsfrist: 11.01.2016 (id: 2460262)

Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Kort fra departementet:

Departementet foreslår med dette å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske, er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått. Forslaget til lovendringer som nå sendes på høring vil reversere lovendringen fra 2013, og vil oppheve tidsfristene for å reise sak om endring av farskap som trådte i kraft 1. januar 2014.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-barneloven-for-a-oppheve-tidsfrister-i-farskapssaker/id2460262/

Les mer...

Høringsfrist: 01.10.2015 (id2424896)

Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Kort fra departementet:

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---likestilt-foreldreskap/id2424896/

Les mer...

Høringsfrist: 22.05.2015 (id2397178)

Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Kort fra Departementet:

Det følger av gjeldende rett at dersom omfanget av samværet mellom den bidragspliktige og barnet er lavere enn det opprinnelige avtalte eller fastsatte, kan samværsfradraget falle bort dersom den parten som krever endring (i praksis bostedsforelder) klart beviser at avtalt/fastsatt samvær ikke kan legges til grunn, jf. fastsettelsesforskriften § 9 andre ledd. Den andre parten (i praksis samværsforelder) har ikke en tilsvarende adgang etter § 9 tredje ledd til å framlegge bevis for å underbygge en påstand om at det fortsatt er samvær selv om dette er redusert i forhold til det opprinnelige avtalte eller fastsatte.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-i-forskrift-om-fastsetjing-og-endring-av-fostringstilskot/id2397178

 

Les mer...